• Tag Archives Vattenriket
 • Våtmarkerna vid naturum – The Wetlands at visitor center

  Runt hela Kristianstad finns det våtmarker som både fåglar och andra djur trivs i. Hade Kristianstad anlagts i modern tid så hade en förmodligen aldrig placerats där staden finns nu. När staden grundlades i början av 1600-talet var våtmarkerna ett av de främsta skälen, de skyddade staden mot angripare. Idag har staden växt mycket sedan den grundades, och stora områden av våtmarkerna torrlades för att få mer mark att både bygga på, och till åkrar.

  Att torrlägga våtmarkerna har idag visat sig vara ett dåligt sätt att skapa mer mark på. Det har bidragit till de stora översvämningar som Kristianstad drabbas av varje år. Även halten av bland annat järn och aluminium, som innan varit bundet i den gamla sjöbottnen, har orsakat förgiftningar. Sedan marken torrlades har ämnena frigjorts och läckt ut i vattnet. På fotot ser man Helge å tillsammans med våtmarkerna utanför naturum, fotat från naturumbron.

  All around Kristianstad there are wetlands, where birds and other animals thrive. Had Kristianstad been constructed in modern times so had probably never been placed where the town is now. When the city was founded in the early 1700 century, wetlands were one of the main reasons, protecting the city from attackers. Today, the city has grown a lot since it was founded, and large areas of wetlands were drenched to gain more land to build on and to fields.

  Drying wetlands has today proved to be a bad way to create more land. It has contributed to the major floods that Kristianstad suffers from each year. Even the level of iron and aluminum, which has previously been tied in the old seabed, has caused poisoning. After the soil has been dripped, the substances have been released and leaked into the water. On the photo you see Helge river with the wetlands outside the Visitor Center, photographed from the visitor center bridge.

  Klicka på bilden för att se den i större format-Click on the image to view it in larger format.

  Helge å och våtmarkerna vid naturum – Helge river and the wetlands at the visitor center.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Översvämningarna på Lillö – The flooding on Lillo

  Här är det andra panoramat på översvämningarna på Lillö som jag tog för några dagar sedan. Egentligen det första, eftersom detta är innan den första bron och man ser flytbryggan till vänster i bild. Det är översvämningar i hela Kristianstad, på en del ställen är det inte så högt. Men på Lillö är vattenståndet mycket högt, och det är också här det syns tydligast. Beteshagarna är totalt översvämmade, och djupet är på en del ställen 1,5 meter och mer!

  När jag fotade panoramat var det plusgrader ute, men nu har vintern kommit, och himlen är klarblå. Jag ska åka ut till Lillö en kväll när det är mörkt och fota Kristianstads ljusen som speglar sig vackert i de översvämmade hagarna.

  Here is the second panorama of the floods on Lillo that I took a few days ago. Actually the first, as this is before the first bridge and you see the floating bridge to the left in the picture. There are floods throughout Kristianstad, in some places it is not that high. But at Lillö the water level is very high, and it is also here that seems clearest. The pastures are totally flooded, and the depth is in some places 1.5 meters and more!

  When I was shooting a panorama, there were plus degrees, but now the winter has come, and the sky is bright blue. I will go out to Lillö one evening when it’s dark and photograph the lights of Kristianstad that look beautiful in the flooded pastures.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Panorama över de översvämmade hagarna-Panorama of the flooded pastures.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Det översvämmade träsket – The flooded swamp

  Igår var jag vid Ekenabben för att se hur vattenståndet var där. Platsen ligger intill Hammarsjön, och där finns ett skogsparti med naturskog som innehåller våtmarker. Jag kallar det för träsket, för det är precis vad det ser ut som. Det fattas bara krokodiler och alligatorer. 😆 Det är verkligen en speciell miljö där, men väldigt svårt att förmedla genom fotografier. Men idag gick det lättare, för hela träsket var översvämmat, och det rejält. På spången kan man gå rakt fram, eller gå till höger och komma ut till träsket, när det inte är översvämmat.

  Sedan kommer man tillbaka till spången som går rakt fram. Men även den var översvämmad, men bara ett par decimeter, så jag kunde gå där med mina vattentäta kängor. Så här mycket vatten har jag inte sett vid träsket innan, men det är rekordartad översvämning i år.

  Yesterday I was at Ekenabben to see how the water level was there. The location is next to Hammer lake, and there is a forest area with natural forest that contains wetlands. I call it to the swamp, because that’s exactly what it looks like. Only crocodiles and alligators are missing. 😆 It’s really a special environment there, but very difficult to convey through photographs. But today it became easier, because the whole swamp was flooded, and it was significantly much. On the footbridge you can go straight, or go to the right and get out to the swamp when it’s not flooded.

  Then you come back to the footbridge that goes straight ahead. But even it was flooded, but only a couple of decimeters, so I could go there with my waterproof boots. So much water I have not seen before at the swamp before, but it is a record flood this year.

  Spången över träsket går både rakt fram, och till höger-The footbridge over the swamp goes straight ahead and to the right.
  Spången till höger ligger under vatten-The footbridge on the right is underwater.
  Vattennivån i träsket har stigit cirka en meter-The water level in the swamp has risen about one meter.
  Spången är översvämmad-The footbridge is flooded.
  Även spången som går rakt fram är under vatten en bit-Even the footbridge that goes straight is under the water a bit.
  Även spången som går rakt fram är under vatten en bit-Even the footbridge that goes straight is under the water a bit.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Naturums sista foton – Visitor Center last photos

  När jag var vid naturum förra Söndagen och väntade på uttern, så tog jag foton av omgivningen medan jag väntade. Jag var vid naturum över två timmar och väntade på att få se någon av uttrarna och den vackra kungsfiskaren. Ingen av dem ville visa sig för mig, men jag tog en riktig titt på omgivningen. Något jag faktiskt inte gjort innan eftersom jag alltid koncentrerat mig på mitt mål. Jag tror att jag inte är ensam om det. Varje gång jag är där brukar det vara fotografer runt om bassängen som väntar. Ingen som tittar runt på den vackra omgivningen.

  Nu är mitt mål att komma upp på taket för att fotografera ett panorama. Jag har frågat föreståndaren redan för ett par år sedan, men glömt bort det. Kan tänka mig att det skulle bli otroligt fint att fota både staden och naturen från taket. Titta noga på det sista fotot, där det ser ut som om trappan går ner till vattnet. Det är en brygga i två plan som ligger drygt en meter under vatten! Då kan ni få en aning om hur mycket vattenståndet ökat i Kristianstad, och ändå så hade vattennivån vid fototillfället minskat med ett par decimeter. Klicka gärna på fotona för att se dem i större storlek.

  When I was at the Visitor Center last Sunday and waited for the otter, so I took photos of the surroundings while I waited. I was at the Visitor Center for over two hours and was waiting to see one of the otters and the beautiful kingfisher. None of them would show up for me, but I took a close look at the surroundings. Something I did not actually done before because I always focused on my goal. I think I’m not alone about it. Every time I’m there, there are photographers around the basin waiting. No one looking around on the beautiful surroundings.

  Now my goal is to get on the roof to photograph a panorama. I have already asked the manager a couple of years ago, but forgot it. Can imagine that it would be incredibly nice to shoot both the city and the countryside from the roof. Take a close look at the last photo, where it looks as if the stairs go down to the water. It is a two-level jetty that is just over a meter underwater! Then you can get an idea of how much water levels have risen in Kristianstad, and yet the water level at the time of the photo had decreased by a couple of decimeters. Please click on the photos to see them in larger sizes.

  Speglingar i Helge å-Reflections in the Helge river.
  Naturum vattenriket framsida-Visitor center water kingdom front.
  Favoritmotivet, gamla järnvägsbron över Helge å med träden som speglas i vattnet-The favorite motive, old railway bridge over Helge river with trees reflected in water.
  Speglingar i de översvämmade våtmarkerna-Reflections in the flooded wetlands.
  En trappa ner till vattnet? Nej, det finns en brygga som ligger över en meter under vattnet!-A stairway down to the water? No, there is a jetty over one meter below the water!
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this