• Tag Archives Vattenriket
 • Tranor i vattenriket – Cranes in the water kingdom

  Just nu är det mycket aktivitet bland fåglarna. Många av dem håller på att bygga bon, men flera har även redan lagt ägg. En av flyttfåglarna som är väldigt uppskattad är tranan. När tranan kommer från sina vinterbostäder i sydvästra Spanien, kommer de till särskilda platser som där de samlas i stort antal. En av dessa är Pulken i Kristianstads vattenrike. Här samlas omkring 9000 tranor varje vår för att vila och äta upp sig efter vintern och flytten. Här utför de även sina parningsdanser och efter detta flyttar merparten norrut för att häcka. På Pulken matas tranorna varje dag, detta görs för att de inte ska äta upp grödorna på åkrarna.

  På dagarna flyger tranorna omkring i vattenriket och man kan se dem överallt. När jag var på Äspet kom det en grupp tranor flygandes förbi, säkert letande efter en plats där de kunde vara under dagen. I Sverige häckar cirka 25 000 par, alltså 50 000 fåglar. Det ska jämföras med att det i hela världen finns omkring 300 000 tranor.

  Right now there is a lot of activity among the birds. Many of them are building nests, but several have also already laid eggs. One of the migratory birds that is highly appreciated is the crane. When the cranes come from their winter homes in southwestern Spain, they come to special places where they gather in large numbers. One of these is Pulken in Kristianstad’s water kingdom. Here about 9000 cranes gather each spring to rest and recover after the winter and the move. Here they also perform their mating dances, after which the majority move north to hedge. On the Pulken, the cranes are fed every day, this is done because they will not eat the crops on the fields.

  During the days the cranes fly around in the water kingdom and you can see them everywhere. When I was at Aspet, there was a group of cranes passing by, searching for a place where they could be during the day. In Sweden, approximately 25,000 pairs, ie 50,000 birds, breed. It is comparable to the fact that there are around 300,000 cranes worldwide.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Tranor-Cranes.
  Tranor-Cranes.
  Tranor-Cranes.
  Tranor-Cranes.
  Tranor-Cranes.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • En dag med uttrarna – A day with the otters

  Denna vintern har både uttrarna och kungsfiskarna visat sig ofta. Jag tror det beror på en kombination av det höga vattenståndet och isen. Det höga vattenståndet gör att fler fiskar samlas vid naturum, både i naturum sjön och bassängen framför. Det är alltid kul att se och fota uttrarna, och det är även ett bevis på att vattnet har blivit mycket renare. Sedan  gifter som PCB förbjöds på 1970-talet, har vattnet genom åren blivit så bra att uttrarna ökat mångfaldigt i antal.

  Uttrarna har även kommit tillbaka till södra Sverige, vilket är enastående. Nu är det trafiken som är det största hotet mot uttrarna. Då de är anpassade för ett liv i vatten, så är de inte så snabba på land, och hinner inte korsa vägarna snabbt. Men även passagerna vid vägarna blir säkrare, det byggs tunnlar under vägarna för både uttrar och andra djur. Utvecklingen går långsamt framåt för att säkra djurens överlevnad.

  This winter, both otters and kingfishers been shown frequently. I think it is due to a combination of the high water level and the ice. The high water level allows more fish gather at the visitor center, both in the visitor center lake and the basin in front. It’s always fun to see and shoot the otter, and it’s also proof that the water has become much cleaner. Since toxins like PCB´s were banned in the 1970´s, the water has over the years become so good that otters increased manifold in number.

  The otters have also returned to southern Sweden, which is outstanding. Now the traffic is the greatest threat to otters. As they are adapted to a life in water, they are not so fast on land, and can not cross the roads quickly. But even the passages by the roads become safer, tunnels are built under the roads for both otters and other animals. The trend is slowly moving forward to ensure the survival of animals.

  Utterungen tittar lite surt på mig-The otter kid looks a bit mad at me.
  Uttermamman banar väg genom isen-Otter mother paves the way through the ice.
  Isen brister när uttermamman ska ta sig upp-The ice breaks when the otter mother is going to get up.
  Äntligen stark is som bär uttrarna-Finally strong ice who carrying the otters.
  Uttrarna springer mot buskarna-The otters running towards the bushes.
  Uttrarna springer mot buskarna-The otters running towards the bushes.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Baksidan av naturum – The back of the visitor center

  När du besöker naturum i Kristianstad är det mest tre sidor du ser. Naturum sjön, bassängen framför ingången och våtmarkerna som verkar sträcka sig oändligt västerut. Baksidan av naturum, som jag kallar det, eller den östra sidan, lägger man inte så mycket märke till. Men det är en vacker vy där man ser både naturum sjön och stadsdelen, Långebro med sina pastellfärgade hus. Egentligen så är baksidan av naturum, där sjön ligger, om man utgår från entrén, men eftersom det är den minst besedda sidan så kallar jag den för baksidan.

  Man ser den tydligast om man kommer från naturums parkering, då ligger den på höger sida. Kommer man från city så tror jag knappast att någon lägger märke till den. För de flesta går inte längre än till framsidan där bassängen och entrén är. Men ta och gå ut på den lilla bron till parkeringen och ta en titt, visst är det vackert! Panoramat är gjort av 24 HDR bilder med 3 exponeringar i varje, 72 exponeringar sammanlagt.

  When you visit the visitor center in Kristianstad is it most three sides you see. Visitor center lake, the basin in front of the entrance and the wetlands that seems to extend endlessly westward. The back of the Visitor Center, as I call it, or the east, you do not put much notice to. But it’s a beautiful view where you see both the visitor center lake and the neighborhood, Långebro (Long bridge) with its pastel-colored houses. Actually, the back of the visitor center is where the lake is located, assuming the entrance, but because it’s the least-known side, I call it for the backside.

  You see it clearly if you come from the Visitor Center parking, then it´s located on the right side. If you come from city, I hardly think anyone notice it. For most people go no further than the front where the basin and the entrance is. But take and go out on the little bridge to the parking lot and take a look, is not it beautiful! The panorama is made of 24 HDR images with three exposures each, a total of 72 exposures.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Baksidan av naturum – The back of the Visitor Center.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this