• Tag Archives Natur
 • Karpalunds första damm – Karpalunds first pond

  Karpalundsdammarna skriver jag ofta om, eller rättare sagt dess fåglar som jag fotograferar. De allra flesta som besöker Karpalundsdammarna ser bara den första dammen, där det även finns ett gömsle att sitta i. Men det finns faktiskt fem stora dammar i Karpalund och av dem så är det fåglar i tre. Den första dammen har flest fåglar, det beror säkert på att den är mycket grund så att fåglarna har lätt att dyka ner och få mat. Här finns även ett par knölsvanar som bor här året runt. Svanar trivs på grunt vatten så de kan beta på botten då de inte kan dyka.Om man inte vet var man ska gå så är det inte lätt att hitta till de övriga dammarna och kommunen har bara skötselrätten till den första.

  Karpalundsdammarna består av stora ytor av både natur och åkrar. Här får både fåglar och andra djur leva fritt och de trivs verkligen här. Så kanske det är bra att de andra dammarna inte är så välkända. Längst bort, cirka en kilometer, finns det ett fiskgjuse bo dit fiskgjusarna återvänder varje år för att häcka. Här finns också många av mina favoritfåglar bland rovfåglarna, den röda gladan och mängder med andra fågelarter. Det är också en populär rastplats för fåglar som är på besök i Sverige, jag har bland annat fotat ägretthäger här. Detta är ett panorama bestående av 18 HDR foton med 3 exponeringar i varje, 54 exponeringar tillsammans.

  Karpalund ponds I often write about, or rather the birds I photograph. Most people who visit the Karpalund ponds seeing only the first pond. There is also a hiding place to sit in. But there are actually five large ponds in Karpalund and of them, it’s birds in three. The first pond has the most birds, it is certain that it is very ground so that the birds have easy to dive down and get food. There is also a pair of mute swans that live here year round. Swans enjoy shallow waters so they can bet on the bottom as they can not dive. If you do not know where to go, it’s not easy to find the other ponds and the municipality only has the right to care for the first one.

  The Karpalund ponds consist of large areas of both nature and fields. Here, both birds and other animals can live freely and they really enjoy it here. So maybe it’s good that the other ponds are not so well-known. At the far end, about one kilometer, there is an osprey stay there ospreys return every year to nest. Here are also many of my favorite birds among the birds of prey, the red kite and a lot of other bird species. It is also a popular resting place for birds visiting Sweden, I have, among other things, photographed egret here. This is a panorama of 18 HDR photos with 3 exposures in each, 54 exposures together.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Karpalundsdammarna i vattenriket-Karpalund ponds in the water kingdom.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Sillnäs udde – Sill Isthmus cape

  I söndags var jag som bekant på Sillnäs udde tillsammans med Åke. Det är en fantastisk plats som ligger vid havet. Själva namnet, Sillnäs udde har jag känt till sedan barndomen, då vi fiskade torsk i havet utanför. Men på den tiden hade jag ingen tanke på själva udden och att där fanns en fyr, det visste jag inte förrän Åke berättade det. Udden ligger idylliskt med havet på ena sidan och skogen med den fantastiska naturen på den andra sidan. Jag fotade det här panoramat när vi var där, här ser man hela udden, med fyren och stenbryggan.

  Last Sunday, I was as familiar to Sill Isthmus cape with Åke. It is a great location by the sea. The name, Sill Isthmus cape, I have known since childhood when we fished cod in the sea outside. But at that time I had no thought of the Cape. And that there was a lighthouse, I did not know until Åke told me. The cape is idyllically situated by the sea on one side and woods with the stunning scenery on the other side. I photographed this panorama when we were there, here you see all over the cape with the lighthouse and the stone bridge.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Sillnäs udde – Sill Isthmus cape.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fyren på Sillnäs udde – The lighthouse at Sill Isthmus cape

  Idag har det varit en helt underbar vårdag med temperaturer uppemot 20°C. Min kompis och tillika halva fotobloggarna, Åke ringde och ville åka ut till Sillnäs udde. Såklart att jag ville och vi bestämde en tid när jag skulle komma till honom. Sillnäs udde har jag känt till sedan tonåren, då vi fiskade torsk i havet utanför. Men att det fanns en fyr där, det visste jag inte. Det var förra veckan som Åke hade råkat köra dit när han var ute på en rundtur för att hitta något att fota.

  Fyren ligger egentligen på en liten holme där det finns en gammal stenbrygga som förbinder holmen med udden. Själva fyren har inte varit bemannad, utan det är i princip ett långt rör, kanske tio-femton meter högt. Från udden har man en fantastisk utsikt över Östersjön, men tyvärr var det rätt disigt idag. Där var även flera flugfiskare som stod i vattnet och hoppades på att fånga någon öring eller en lax.

  Today, it has been a wonderful spring day with temperatures up to 20°C. My friend and half the photo bloggers, Åke called and wanted to go out to Sill Isthmus cape. Of course I wanted and we decided a time when I would come to him. Sill Isthmus cape I have known since adolescence, when we fished for cod off the coast. But that was a lighthouse there, I did not know. It was last week that Åke had happened to drive there when he was on a tour to find something to shoot.

  The lighthouse is actually located on a small island where there is an old stone bridge connecting the islet with the cape. The lighthouse has not been staffed, but it’s basically a long tube, maybe ten to fifteen meters high. From the cape, you have a great view of the Baltic Sea, but unfortunately it was a bit foggy today. There were also several fly fisherman standing in the water, hoping to catch a trout or a salmon.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Stenbryggan till fyren-The stone bridge to the lighthouse.
  Fyren på Sillnäs udde-The lighthouse at Sill Isthmus cape.
  Flugfiskare-Fly fishermen.
  Mobilmaster-Mobile masts.
  Åke framför fyren på Sillnäs udde-Åke in front of the lighthouse at Sill Isthmus cape.
  Nymölla pappersbruk-Nymolla paper mill.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this