• Tag Archives Natur
 • Naturums våtmarker – Visitor centers wetlands

  Platsen där naturum har byggts var ganska kontroversiell när den byggdes, mitt ute i våtmarkerna. För att nå byggnaden så måste man gå på en bro, antingen från city, eller från naturums parkering. Att det är Sveriges vackraste och bäst belägna naturum, det är det ingen tvekan om. Och visst är det härligt att det ligger mitt i naturen, som bara är några minuters promenad från city. Jag har fotograferat en hel del panoramor den senaste tiden. Främst för att det är roligt, och dels för att man får med allt på “ett” foto.

  Det var nog inte sant, ett panorama består av flera foton, exponeringar, sammanfogade till ett. Visst är det mycket mer jobb att fotografera ett panorama i stället för att ta några enskilda foton och visa. När man fotograferar ett panorama ska man ha överlapp från föregående foto, 20-30%, jag har cirka 50%. Just detta panoramat där man ser nästan oändligt av våtmarker och natur, består av 19 HDR foton i bredd, med 3 exponeringar i varje. Det ger 57 exponeringar sammanlagt.

  The place where the visitor center has been built was quite controversial when it was built, in the middle of the wetlands. To reach the building, you have to walk on a bridge, either from the city or from the Visitor Center parking. That it is Sweden’s most beautiful and best-located visitor center, there is no doubt. And, of course, it’s lovely that it’s in the middle of nature, just a few minutes walk from the city. I have photographed a lot of panoramas lately. Mainly because it’s fun, and partly because you get everything on “one” photo.

  It was probably not true, a panorama consisting of multiple photos, exposures, combined into one. Certainly it is much more work to photograph a panorama rather than taking a few individual photos and view. When photographing a panorama, you must overlap from the previous photo, 20-30%, I have about 50%. At this panorama where you see almost endless wetlands and nature, consists of 19 HDR photos in width, with 3 exposures in each. It gives 57 exposures in total.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Naturums våtmarker. Bron till höger leder till staden – Visitor centers wetlands. The bridge to the right leads to the city.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Vinterkväll på Lillö – Winter Evening at Lillo

  Lillö är en av mina absoluta platser att fotografera på. På vår och sommar är naturen härlig med många fåglar. På vintern är det översvämningar som får stadens ljuse att reflekteras vackert i vattnet. Vänder man sig om, med staden i ryggen, är det mörkt och man kan fota stjärnorna vid klara kvällar. Det första man kommer till från parkeringsplatsen, det är Lillö borgruin. Den byggdes av Danskarna på 1300 talet, och revs av Svenskarna när Skåne blev svenskt, efter freden i Roskilde 1658.

  Vid Lillö rinner Helge å i två grenar, och har således två broar. Efter den andra bron finns Isternäset, ett paradis för fåglar på vår och sommar. Fortsätter man kommer man till Näsby fält, och vidare till Norra Lingenäset, en promenad på några timmar, beroende på hur mycket du stannar och  beundrar naturen, och fotar! 🙂 Även Linnérundan går igenom Lillö, men på vintrarna brukar leden vara översvämmad.

  Lillo is one of my absolute places to photograph. In spring and summer, nature is beautiful with many birds. In the winter there are floods that make the city’s lights reflect beautifully in the water. If you turn around, with the city in the back, it’s dark and you can shoot the stars in the evenings. The first one you comes to from the parking lot, it is Lillo castle ruins. It was built by the Danes in the 1400 century, and was torn by the Swedes when Scania became Swedish after the peace in Roskilde in 1658.

  At Lillo flows Helge river in two branches, and of course there are two bridges. After the second bridge is Lard Isthmus, a paradise for birds in spring and summer. If you continue, you come to Nasby field, and then to the North Ling Isthmus, a walk for a few hours, depending on how much you stop and admire the nature and take pictures! 🙂 Even Linnaeus Round goes through Lillo, but in the winters the trail use to be flooded.

  Lillö borgruin-Lillo castle ruins.
  Lillö borgruin-Lillo castle ruins.
  Värmekraftverket Allöverket-The thermal power plant Alloverket.
  Den andra bron över Helge å-The second bridge over Helge River.
  På Andra sidan av bron ser man Isternäset-On the other side of the bridge you see Lard Isthmus.
  Silon vid Karpalund, en bit ifrån dammarna-Silon at Karpalund, a bit from the ponds.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Reflektioner i Hammarsjön-Reflections in Hammer lake

  Reflektioner i vatten på kvällarna när det är mörkt, visst är det vackert! När jag var vid Hammarsjön igår kväll tog jag några foton över sjön, ifrån sidan där snokleden är. På andra sidan finns Norra Åsum, en liten ort 10 kilometer utanför Kristianstad, till höger syns Hedentorp, en liten förort. På kvällarna ser man alla lampor som finns, gatljusen, belysningar på byggnader, ljusen från vindkraftverk och mycket mera.

  Igår kväll var det en kar kväll, precis som hela veckan varit, tack vare att kylan kom så försvann molnen som täckte himlen. Det har varit runt -10-12°C på kvällarna, men igår var det bara -2°C när jag fotade. Men senare på kvällen blev det kallare. Min favoritplats att fotografera reflektioner på vintern är Lillö, men man måste söka nya platser för omväxlings skull. Här är det inte så mycket ljusen som på Lillö, men det är härligt att vara vid Hammarsjön. Det blev även foton på stjärnorna, som jag ska redigera.

  Reflections in water in the evenings when it is dark, sure it is beautiful! When I was at Hammer lake last night I took some photos over the lake, from where the snake trail is. On the other side is Northern Asum, a small town 10 kilometers outside Kristianstad, to the right is seen Hedentorp, a small suburb. In the evenings you will see all the lights, street lights, lights on buildings, lights from wind turbines and much more.

  Last night it was a cold evening, just like the whole week, because the cold came, the clouds that covered the sky disappeared. It has been around -10-12°C in the evenings, but yesterday it was only -2°C when I photographed. But later in the evening it became colder. My favorite place to photograph reflections in the winter is Lillo, but you need to look for new places for a variety of reasons. Here there are not as much lights as at Lillo, but it is wonderful to be at Hammer lake. There were also photos of the stars, which I’ll edit.

  Norra Åsum. Kyrkan syns till vänster i bild-Northern Asum. The church is shown to the left in the picture.
  Hedentorp från andra sidan Hammarsjön-Hedentorp from the other side of Hammer lake.
  Norra Åsum och Hedentorp bakom vassen-Northern Asum and Hedentorp behind the reeds.
  Norra Åsum och Hedentorp-Northern Asum and Hedentorp.
  Hedentorp från andra sidan Hammarsjön-Hedentorp from the other side of Hammer lake.
  Hammarsjöns enda ö, Kvinneholme-Hammer lake’s only island, Kvinneholme.
  Hammarsjöns enda ö, Kvinneholme-Hammer lake’s only island, Kvinneholme.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Sommar på hösten – Summer in autumn

  När vi haft sådant dåligt väder vi haft hela sommaren, hösten och vintern så längtar man till bättre väder. Mina minnen går ofta tillbaka till hösten 2015, och sommaren det året också. Men just hösten var otroligt fin, sommarväder med temperaturer som förra sommaren knappt nådde. Många träd och buskar hade gröna blad in i November, då jag tog dessa foton. Till och med fanns en och annan snok uppe och värmde sig i solen.

  På Hercules naturreservat blommade maskrosor och andra blommor, precis som om de inte förstod att det var höst. 🙂 Det fanns några gröna blad på några träd och buskar in i December det året, och när vintern kom, så var det en riktig vinter. De både snöade och var kallt, över minus 15°C vissa nätter. Den här vintern har temperaturen knappt gått ner under 0-strecket. Man blir lite nostalgisk när man tänker tillbaka, bara drygt två år i tiden. Dessa foton tog jag i November 2015, vid Hammarsjön.

  When we had such bad weather we had all summer, autumn and winter, we long for better weather. My memories often return to autumn 2015, and summer that year as well. But just the fall was incredibly nice, summer weather with temperatures that last summer barely reached. Many trees and bushes had green leaves in November, when I took these photos. Even were the occasional grass snake up and warming himself in the sun.

  On Hercules nature reserve blooming dandelions and other flowers, as if they did not knew it was autumn. 🙂 There were some green leaves on some trees and shrubs into December that year, and when the winter came, it was a real winter. It both snowed and were cold, over minus 15°C some nights. This winter, the temperature has barely fallen below the 0-line. You get a little nostalgic when you think back, just over two years in time. These photos I took in November 2015, at Hammer lake.

  Kanalen från Helge å till Hammarsjön-The channel from Helge river to Hammer lake.
  Buskarna hade gott om bär-The bushes had plenty of berries.
  Gröna blad i November-Green leaves in November.
  Lilla forsen vid Hammarsjön-The small rapid at Hammer lake.
  Närbild på en gren med vackra röda bär-Close up of a branch with beautiful red berries.
  Närbild på ett vasstrå-Closeup of a reed.
  Solnedgång över Hammarsjön-Sunset over Hammer lake.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this