• Tag Archives Karpalundsdammarna
 • De räddhågsna gräsänderna – The scared mallards

  Förra gången jag var på Karpalundsdammarna, klättrade jag upp på gömslets tak för att kunna fotografera. Plötsligt prasslade det i vassen och säkerligen hundra gräsänder flydde för sitt liv, bort till andra sidan av dammen. Jag blev överraskad, gräsänderna här brukar inte vara så rädda, många är halvtama och vana vid människor. När jag var där igår igen, klättrade jag åter upp på taket för att kunna fotografera.

  Då hände samma sak de flydde så fort jag kom upp, i samma grupper som de var i på dammen. Men denna gången var jag beredd, och fotograferade dem som flög rakt fram. Jag tycker om att fotografera fåglar i flykten. Men många av dem flög upp i luften och cirkulerade runt dammen. Ett gäng flög flera varv, varför de var så rädda funderade jag på förra gången. Slutsatsen blev att det är tidiga flyttfåglar. På vintern brukar vi ha både  änder och svanar norrifrån som inte är vana vid människor.

  Last time I was on Karpalund ponds, I climbed up on the hide roof to shoot. Suddenly there was a rustling in the reeds and certainly a hundred mallards fled for theirs life, to the other side of the pond. I was surprised, mallard ducks here tend not to be so afraid, many are semi-tame and accustomed to humans. When I was there again yesterday, I climbed back up on the roof to shoot.

  Then the same thing they fled as soon as I came up, in the same groups as they were in the pond. But this time I was prepared and photographed those who flew straight ahead. I like photographing birds in flight. But many of them flew up in the air and circulated around the pond. One gang flew several laps, why they were so scared, I thought of the last time. The conclusion was that it is early migratory birds. In winter, we usually have both ducks and swans from the north who are not used to humans.

  Precis som förra gången fick de panik-Just like last time, they got panic.
  Men denna gången var jag beredd-But this time I was prepared.
  Jag har funderat över deras beteende-I have been thinking about their behavior.
  Gräsänderna här brukar vara halvtama-The mallard here tend to be semi-tame.
  Dessa änder måste vara nyligen komna, tidiga flyttfåglar-These ducks must be recently arrived, early migratory birds.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Panorama över Karpalundsdammarna – Panorama of Karpalund ponds

  När jag var vid Karpalundsdammarna idag, så fick jag stå på taket på gömslet för att se något. Här satt jag på huk när jag tog panoramat, tänk er om jag satt i gömslet, tre meter längre ner. Hur är sikten där tror ni? För varje år blir rännan mindre och mindre, man ser bara mitten av dammen! Är det inte meningen att man ska se HELA dammen?

  Det är såhär Kristianstads kommun sköter sina besöksplatser, de struntar totalt i dem. Hans Cronert, naturansvarig på Kristianstads kommun OCH länsstyrelsen som jag samtalat med, säger att han har inget ansvar. Men det är inte sanningen. Jag har pratat med andra chefer på kommunen, och Cronert är i högsta grad ansvarig för naturen, men han roar sig bara med att fotografera, verkar det som!

  Enligt min uppfattning är varken Cronert eller någon annan naturansvarig på Kristianstads kommun intresserade av skötseln av de fina naturplatserna som finns. Men att göra reklam och klappa varandra på ryggen och prata, ja det är de bra på! Kristianstads kommun tillsammans med Kristianstads länsstyrelse bryr sig inte ett enda dugg om naturen!

  When I was at Karpalund ponds today, as I stand on the roof of the hide to see anything. Here I sat down when I took a panorama, imagine if I was in the hide, three meters further down. How is the view there you think? For every year the gutter becomes smaller and smaller, you only see the center of the pond! Is not it supposed to look ACROSS the pond?

  It’s like Kristianstad municipality manages its visit places, they totat ignore them. Hans Cronert, nature manager at the municipality of Kristianstad AND the county administrative board that I spoke with says he has no responsibility. But that’s not the truth. I have talked to other managers in the municipality, and Cronert is highly responsible for nature, but he’s just enjoying photographing, it seems like!

  In my opinion, neither Cronert or any other natural Manager at Kristianstad municipality interested in the care of the delicate nature of the places available. But to advertise and pat one each others back and talk, yes that they are good at! The municipality of Kristianstad together with Kristianstad county government does not care about nature!

  Klicka på fotot för att se det i större storlek – Click on the photo to see it in larger size.

  Panorama över Karpalundsdammarna-Panorama of Karpalund ponds.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Morgongymnastik på dammen – Morning gymnastics on the pond

  Något jag tycker om att fotografera, det är när fåglarna sträcker ut sina vingar. Det ser imponerande ut, speciellt på stora fåglar som svanar, men även på fåglar med gräsänders storlek. 🙂 Den här gräsanden gör morgongymnastik, eller så kanske han imponerar på alla honorna i dammen! 😆 I vinter när det blir kallt, fryser Karpalundsdammarna till is, då flyttar fåglarna till Helge å, där det alltid är öppet vatten.

  Something I like to photograph, that’s when the birds stretch their wings. It looks impressive, especially on large birds such as swans, but also on birds with mallards size. 🙂 This mallards doing morning exercises, or maybe he impresses on all the females in the pond! 😆 In winter when it gets cold, the Karpalund ponds freeze to ice, then the birds move to Helge river, where there is always open water.

  Vingar bakåt sträck-Wings backward stretches.
  Någon som vill ha en kram?-Anyone who wants a hug? 🙂
  Och bakåt med vingarna igen-And back with the wings again.
  Är jag inte en vig gräsand?-Am I not an agile mallard? 🙂
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Den stolta svan ungen – The proud swan kid

  Svanar är fascinerande fåglar, vackra och stolta, och en av världens tyngsta fåglar som kan flyga. Omkring 12 kilo, och även mer, väger en vuxen svan. Det är stora fåglar, 140 cm långa och ett vingspann på över två meter. Det finns åtta arter med svanar i världen, i Sverige finns två av dem. Det är knölsvan och sångsvan. Den mindre sångsvanen är en sällsynt gäst som håller till i Alaska och norra Kanada.

  På Karpalundsdammarna bor ett par med knölsvanar, och de får ungar varje år. Detta året blev det fem stycken, som nu växt till sig så de är nästan lika stora som föräldrarna. Ungarna stannar hos föräldrarna i ett år, och får den vita dräkten på hösten året efter de är födda. Knölsvans paren håller ihop hela livet, och häckar på samma plats år efter år, och bägge ruvar äggen. Det tar cirka fyra månader för ungarna att kunna flyga.

  På de här fotona sträcker en ung svan på sina vingar. Jag tycker det är en mäktig syn att se så stora fåglar sträcka ut sina stora vingar.

  Swans are fascinating birds, beautiful and proud, and one of the world’s heaviest birds that can fly. Around 12 kilos, and even more, weighs an adult swan. It´s a large bird, 140 cm long and a wingspan over two meters. There are eight species of swans in the world, in Sweden there are two of them. It is mute swans and whooper swans. The Tundra swan is a rare guest that lives in Alaska and northern Canada.

  On Karpalund ponds live a couple of mute swans, and they get kids every year. This year it was five, now grown up, so they are almost as large as their parents. The kids stay with their parents for a year, and get the white suit in the autumn of the year after they are born. Mute swan pairs stay together for life, and nest in the same spot year after year, and both incubate the eggs. It takes about four months for the kids to be able to fly.

  On these photos a young swan stretches on its wings. I think it’s a powerful sight to see such big birds stretching their big wings.

  Titta pappa, jag har vingarna rakt ut-Look daddy, I have wings straight out.
  Och så vingarna bakåt-And then the wings backward.
  Vingarna uppåt sträck-The wings upward stretches.
  Och så fäller jag ner vingarna igen-And then I fold down my wings again.
  Var jag duktig, pappa?-Were I good, Dad?
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this