• Tag Archives Fiskgjuse
 • Kungen på Karpalund – The King of Karpalund

  En av mina favoriter bland rovfåglarna är den eleganta fiskgjusen. Speciellt det paret som häckar vid Karpalundsdammarna år efter år. Fiskgjusen var en av alla fåglar som drabbades hårt av miljögifter, men har sedan DDT förbjudits återhämtat sig. I Sverige häckar hela 40% av den Europeiska populationen, men är utsatt för ett hårt jakttryck. Fiskgjusen, som övervintrar i Västafrika och flyger över Malta på sin rutt, jagas där hårt. Man kan ju undra varför en fågel som fiskgjusen jagas, den gör ju ingen förstörelse för människan och den är ingen matfågel heller.

  Det finns knappt 5000 par i Sverige och den finns i hela landet och de kommer i April och stannar här till September. Det är en imponerande fågel i luften, men när den ligger i sitt bo tycker jag att den liten ut. Här i Kristianstads vattenrike finns det flera par med fiskgjusar som häckar. Men dessa som häckar vid Karpalundsdammarna är för mig speciella, nästan som om att man känner dem. Äntligen har jag fått bra foton på “mina” fiskgjusar.

  One of my favorite birds of prey are the elegant osprey. Especially the couple nesting at the Karpalund ponds year after year. The osprey was one of the birds that were hit hard by environmental toxins, but has since DDT have been banned, it recovered. In Sweden hedges 40% of the European population, but is prone to heavy hunting pressure. Osprey, who´s wintering in West Africa and fly over Malta on its route, is hunted very hard. One might wonder why a bird like the osprey is hunted, it does not cause any destruction to man and it is no food bird either.

  There are barely 5,000 couples in Sweden and they are in the whole country and they come in April and will stay here until September. It is an impressive bird in the air, but when it is in its nest, I find it small. Here in Kristianstad’s water kingdom, there are several pairs of ospreys nesting. But those who nest at Karpalund ponds are special to me, almost like I feeling them. Finally I got good photos of “my” ospreys.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Den stolta fiskgjusen-The proud osprey.
  Fiskgjusen är, som de flesta rovfåglarna, en mästare på att segla på vindarna-The osprey is, like most birds of prey, a master of sail on the winds.
  Visst är det en vacker fågel-Sure, it’s a beautiful bird.
  Som alla andra rovfåglar, har den en fast blick-Like all other birds of prey, has a fixed glance.
  Fiskgjusen kan dyka i hastigheter upp till 130 km/ timme-Osprey can dive at speeds up to 130 km/hour.
  De bygger sina bon flera kilometer ifrån sina fiskevatten-They build their booths several kilometers away from their fishing waters.
  Fiskgjusen återvänder till samma bo år efter år-The osprey return to the same nest year after year.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fiskgjuse på Mansdala – Osprey at Mansdala

  Naturen runt Kristianstad är fantastisk. Eftersom det är mycket våtmarker här så trivs många fåglar mycket bra här. Jag har varit på rätt många platser runtomkring i kommunen. Men det har mest varit besöksplatser som är utmärkta på kartan som naturplatser. En plats jag faktiskt inte upptäckt är naturen på Mansdala, platsen där stallet är, som Jenny har sin häst. Här är det bara natur, bondgårdar och flera hästgårdar och ingen trafik. Det var inte förrän några dagar sedan jag “upptäckte” platsen. Jag såg då flera glador segla i luften och ett par gravänder landade på ängarna.

  Igår när jag var där kom det en fiskgjuse högt upp i luften. Eftersom det inte finns några fiskevatten i närheten så har den säkert ett bo i området. Fiskgjusarna bygger gärna sina bon en bit ifrån sina jaktmarker, där det är tryggt. Att flyga några kilometer tar inte lång tid för dem.

  The nature around Kristianstad is amazing. Because there is a lot of wetlands here, many birds enjoy very well here. I have been to the right many places around the municipality. But it has been most visited places that are mark on the map as nature parks. A place I actually did not discover is the nature at Mansdala, the place where the stall is, as Jenny has her horse. Here it is only nature, farmhouses and several horse farms and no traffic. It was not until a few days since I “discovered” the place. I saw several kites sail in the air and a couple grave ducks landed on the meadows.

  Yesterday, when I was there, there was an osprey high up in the air. As there are no fishing waters nearby, it certainly has a living in the area. Ospreys like to build their nests away from their hunting grounds, where it’s safe. To fly a few kilometers does not take long for them.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Fiskgjuse-Osprey.
  Fiskgjuse-Osprey.
  Bondgård-Farmhouse.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fiskgjusen på Karpalund – The osprey on Karpalund

  Idag skulle jag och Jenny köra någonstans för att hennes schäferhund, Djenka, skulle få springa fritt. Efter lite funderande på vart hon skulle kunna springa lös kom tanken på Karpalundsdammarna. Där finns ett stort fält som inte har några djur annat än mullvadar. Vi körde dit, och naturligtvis hade jag min kamera med mig. Vi promenerade runt alla dammarna och då passerade vi fiskgjusarnas bo. Vanligtvis brukar den fiskgjusen som ligger i boet lyfta och flyga upp i luften för att cirkulera någon minut och sedan sätta sig i boet igen. Men icke idag. Den försvann i skogen bakom boet.

  När vi sedan gick tillbaka såg jag bägge två fiskgjusarna i luften en bit utanför boet. Jag fick några foton rätt nära, men det var motljusfoton så de blev inte skarpa och fåglarna bev även mörka mot den ljusa bakgrunden. Vanligtvis brukar jag kasta sådana foton, men detta var årets första foton på den vackra fiskgjusen. Så jag lade ner två timmars jobb på att redigera dem så de blev hyfsat bra, bland annat har jag penslat på exponering på fågeln, vilket är väldigt tidsödande. Men resultatet blev rätt bra så jag tycker jag kan lägga upp dem.

  Today, Jenny and I would drive somewhere because her German shepherd, Djenka, should run free. After some thinking on where she could run loose came the idea of Karpalund ponds. There is a large field that has no animal other than moles. We drove there, and of course I had my camera with me. We walked around all the ponds and then we passed the osprey’s nest. Usually, the osprey is in the nest off and fly up into the air to circulate for a minute and then sit in the nest again. But not today. It disappeared in the woods behind the nest.

  When we went back, I saw both of ospreys in the air a bit outside the nest. I got some photos right near, but it was backlighting photos so they did not get sharp and the birds were also dark against the bright background. Usually, I throw such photos, but this was the first photo of the year on the beautiful osprey. So I laid down two hours of work on editing them so they became pretty good, for example, I have brushed on exposure to the bird, which is very time consuming. But the results were pretty fine, so I think I can put them up.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Fiskgjusen på Karpalund – The osprey on Karpalund.
  Fiskgjusen på Karpalund – The osprey on Karpalund.
  Fiskgjusen på Karpalund – The osprey on Karpalund.
  Fiskgjusen på Karpalund – The osprey on Karpalund.
  Fiskgjusen på Karpalund – The osprey on Karpalund.
  Fiskgjusarnas bo-The osprey´s nest.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this