• Kristianstads landmärken – Kristianstad’s landmarks

  Två av Kristianstads landmärken är vattentornet och värmekraftverket, Allöverket. Det är två byggnader som utmärker sig och syns på långt håll. Hur hög skorstenen är på värmekraftverket, det vet jag inte. Men vattentornet är 47 meter högt, så den är Kristianstads näst högsta byggnad den högsta är sjukhuset, med sina 57 meter. Både vattentornet och Allöverket utmärker sig på avstånd, vilket inte sjukhuset gör på grund av dess storlek.  Det som utmärker värmekraftverket är den tjocka långa rökpelare som kommer från skorstenen.

  Vattentornet är långsmalt och står över andra byggnader, därför drar det till sig blicken. Uppe i vattentornet var det för många år sedan ett café, men bland annat efter vandalisering inuti tornet där det går en hiss, så fick det stängas. Även säkerheten var ett av skälen, det är ju stadens dricksvatten som är i vattentornet. Det tredje, Trefaldighets kyrkan, syns mest från Lillö, dessa foton är tagna från naturum.

  Two of Kristianstad’s landmarks are the water tower and the thermal power plant, Alloverket. It´s two buildings that stands out and is visible from afar. How high the chimney is on the thermal power plant, I do not know. But the water tower is 47 meters high, so it is Kristianstad’s second tallest building, the highest is the hospital, with its 57 meters. Both the water tower and Allöverket are distinguished by distance, which does not make the hospital because of its size. What distinguishes the power station is the thick long column of smoke coming from the chimney.

  The water tower is long and narrow and stand above other buildings, because it attracts the gaze. Up in the water tower there was a café many years ago, but after vandalism inside the tower, where there was an elevator, it had to be closed. Although safety was one of the reasons, it is the city’s drinking water that is in the water tower. The third, Holy Trinity Church, is most visible from Lillo, these photos are taken from the Visitor Center.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Kristianstads vattentorn-Kristianstad´s water tower.
  Uppe i vattentornet fanns ett café för många år sedan-Up in the water tower there was a cafe many years ago.
  Värmekraftverket Allöverket-The thermal power plant Alloverket.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • De glömda husen – The forgotten houses

  Runt om i Skåne finns det många övergivna hus, lador och hela gårdar. För ett par år sedan hittade jag övergivna hus på många ställen där jag var och körde. På både skogsvägar och landsvägar kunde man se dem. Övergivna sedan många år, och både tiden och vädret har satt sina spår på dem. Jag tycker de är väldigt charmiga, även om de är förfallna med hål i väggar och tak, gavlar och taknockar är sneda. Det som är mest intressant med gamla övergivna hus är att man kan ana deras historia.

  Som till exempel den här gården. Den har säkert stått obebott i många år, för till och med det gamla utedasset står kvar. Just denna lilla gård har nog lämnats för att ägarna har byggt nytt, kan jag tro, för det verkar som om den använts som förvaring till jordbruksmaskiner och andra redskap. Om man ser till skicket av ladorna och boningshuset så verkar det som om ladorna byggts innan, och huset senare. Eftersom det är ett eternithus så tror jag det är byggt så sent som på 1930 talet. Ladorna ser äldre ut, och den mittersta ladan är egentligen två mindre lador som är sammanbyggda. Fler foton kommer i nästa inlägg.

  Around Scania county, there are many abandoned houses, barns and entire farms. A couple of years ago I found abandoned houses in many places where I was driving. On both the forest roads and the country roads you could see them. Abandoned for many years, and both the time and the weather have put their marks on them. I think they are very charming, although they are overdue with holes in walls and ceilings, gables and ceiling joints are oblique. What is most interesting about old abandoned house that you can imagine their history.

  Like, for example, this farm. It has certainly been empty for many years, for even the old outhouse remains. Just this little farm has probably been left by the owners, who have built a new, I can believe, because it seems like it was used as storage for agricultural machinery and other gear. Looking at the condition of the barns and dwelling-house so it seems that the barns built before, and the house later. Because it’s an eternit, I think it’s built as late as the 1930’s. The barns look older, and the middle barn is actually two smaller barns that are built together. More photos will be in the next post.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  En gammal övergiven gård på landet-An old abandoned farm in the countryside.
  Boningshuset är sammanbyggt med ladan-The main house is built together with the barn.
  Det gamla boningshuset-The old dwelling house.
  En av de två ladorna som är ihopbyggda-One of the two barns that are built together.
  En av de två ladorna som är ihopbyggda-One of the two barns that are built together.
  Gaveln och baksidan på boningshuset-The gable and the back of the house.
  Inga moderniteter här. Ett utedass var allt-No modernities here. An outhouse was all.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Naturum vattenriket-Visitor center water kingdom

  Idag var jag åter vid naturum för att se den fina uttern. Men lika många gånger som jag varit där, lika många gånger har den varit borta. Samma med kungsfiskaren, den vill inte heller visa sig för mig. När jag kom till naturum, strax efter middagstid, mötte jag en fotograf vid parkeringen. Vi bytte några ord, och han sa att uttern hade varit synlig på morgonen, vid niotiden då han fått 4-5 foton på den. Då kanske det är dags att den visar sig nu då, tänkte jag.

  När jag kom till naturum, stod det några tappra fotografer och väntade. Klockan var nästan ett och en av dem hade varit där ända sedan klockan sju på morgonen. Verkligen tappert, så många timmar för att få foto på uttern. Jag stannade bara omkring en timme, tills det började att regna då var det dags att åka hem. Jag tog ett litet panorama på naturum från parkeringen, bakom träden skymtar byggnaden.

  Today I was again at the Visitor Center to see the fine otter. But as many times as I have been there, as many times it has been gone. Same with the kingfisher, It also does not want to turn out to me. When I got to the Nature Center, just after noon, I met a photographer at the parking lot. We exchanged a few words, and he said that the otter had been visible in the morning, at nine o’clock when he got 4-5 photos on it. Then maybe it’s time that it turns out now that, I thought.

  When I arrived at the visitor center, it was a few brave photographers and waited. The time was almost one and one of them had been there ever since seven o’clock in the morning. Really brave, so many hours to get the photo of the otter. I only stayed for an hour, until it started to rain when it was time to go home. I took a small panorama of the Visitor Center from the parking lot, behind the trees you can see the building.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Naturum vattenriket-Visitor center water kingdom.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Staden bakom våtmarkerna – The city behind the wetlands

  Kristianstad är en stad omgiven av våtmarker. På alla håll runt om staden finns det våtmarker där djuren och fåglarna trivs utmärkt. Men för 150 år sedan var våtmarkerna många fler, med slättsjöar. Även Helge å var mycket bredare än vad den är idag, där den rinner förbi naturum och ut i Hammarsjön. På slutet av 1800 talet börjades de stora projekten att torrlägga bland annat Nosabysjön, och flera våtmarker. Allt detta gjordes för att få mer mark att bygga och odla på. Pumphus höll vattnet borta ifrån de områden de torrlade, men vattnet måste ju ta vägen någonstans.

  Det grävdes flera kanaler för att avleda vattnet från staden, och skyddsvallar byggdes. Vid Hammarsjön finns det ett pumphus med fyra pumpar som pumpar ut vattnet i Hammarsjön. Från sjön leder åter Helge å ut vattnet i Östersjön. Men Hammarsjön kan inte ta emot allt vatten. Redan nu så är vattennivån i sjön högre än vad utsläppet från pumphuset är. Det innebär att pumparna får jobba hårt för att trycka ut vattnet.

  Nu har äntligen både kommun och länsstyrelsen förstått att de måste anlägga våtmarker igen, inte bara för översvämningarnas skull. Som jag nämnt i ett tidigare inlägg så har järn, aluminium och flera andra grundämnen som legat i bottnen av våtmarkerna blivit frigjorda. De förgiftar både åkermark och vattnet runtomkring staden. Visst är det vackert med våtmarker och naturen runtomkring?

  Kristianstad is a city surrounded by wetlands. In all directions around the city there are wetlands where the animals and birds are enjoying themselves well. But 150 years ago the wetlands were many more, with plain lakes. Even Helge River was much wider than it is today, where it flows past the Visitor Center and into Hammarsjön. At the end of the 1900 century, the big projects began to dry up, including, Nosaby lake, and several wetlands. All this was done to get more land to build and grow on. Pump house kept the water away from the areas they dry up, but the water have to go somewhere.

  There were dug several channels to drain the water from the city, and shelters were built. At Hammarsjön there is a pump house with four pumps pumping out the water in Hammer lake. From the lake, Helge river again leads to the water in the Baltic Sea. But Hammer lake can not receive all the water. Even now, the water level in the lake is higher than the emissions from the pump house. This means that the pumps have to work hard to push out the water.

  Finally, both the municipality and county administrative board have understood that they need to rebuild wetlands, not just because of floods. As I mentioned in a previous post, iron, aluminum and several other elements found in the bottom of the wetlands have been released. They poison both the arable land and the water around the city. Surely it’s beautiful with wetlands and nature around?

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Staden bakom våtmarkerna – The city behind the wetlands.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this