• Category Archives Natur
 • Naturums våtmarker – Visitor centers wetlands

  Platsen där naturum har byggts var ganska kontroversiell när den byggdes, mitt ute i våtmarkerna. För att nå byggnaden så måste man gå på en bro, antingen från city, eller från naturums parkering. Att det är Sveriges vackraste och bäst belägna naturum, det är det ingen tvekan om. Och visst är det härligt att det ligger mitt i naturen, som bara är några minuters promenad från city. Jag har fotograferat en hel del panoramor den senaste tiden. Främst för att det är roligt, och dels för att man får med allt på “ett” foto.

  Det var nog inte sant, ett panorama består av flera foton, exponeringar, sammanfogade till ett. Visst är det mycket mer jobb att fotografera ett panorama i stället för att ta några enskilda foton och visa. När man fotograferar ett panorama ska man ha överlapp från föregående foto, 20-30%, jag har cirka 50%. Just detta panoramat där man ser nästan oändligt av våtmarker och natur, består av 19 HDR foton i bredd, med 3 exponeringar i varje. Det ger 57 exponeringar sammanlagt.

  The place where the visitor center has been built was quite controversial when it was built, in the middle of the wetlands. To reach the building, you have to walk on a bridge, either from the city or from the Visitor Center parking. That it is Sweden’s most beautiful and best-located visitor center, there is no doubt. And, of course, it’s lovely that it’s in the middle of nature, just a few minutes walk from the city. I have photographed a lot of panoramas lately. Mainly because it’s fun, and partly because you get everything on “one” photo.

  It was probably not true, a panorama consisting of multiple photos, exposures, combined into one. Certainly it is much more work to photograph a panorama rather than taking a few individual photos and view. When photographing a panorama, you must overlap from the previous photo, 20-30%, I have about 50%. At this panorama where you see almost endless wetlands and nature, consists of 19 HDR photos in width, with 3 exposures in each. It gives 57 exposures in total.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Naturums våtmarker. Bron till höger leder till staden – Visitor centers wetlands. The bridge to the right leads to the city.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Naturum vattenriket-Visitor center water kingdom

  Idag var jag åter vid naturum för att se den fina uttern. Men lika många gånger som jag varit där, lika många gånger har den varit borta. Samma med kungsfiskaren, den vill inte heller visa sig för mig. När jag kom till naturum, strax efter middagstid, mötte jag en fotograf vid parkeringen. Vi bytte några ord, och han sa att uttern hade varit synlig på morgonen, vid niotiden då han fått 4-5 foton på den. Då kanske det är dags att den visar sig nu då, tänkte jag.

  När jag kom till naturum, stod det några tappra fotografer och väntade. Klockan var nästan ett och en av dem hade varit där ända sedan klockan sju på morgonen. Verkligen tappert, så många timmar för att få foto på uttern. Jag stannade bara omkring en timme, tills det började att regna då var det dags att åka hem. Jag tog ett litet panorama på naturum från parkeringen, bakom träden skymtar byggnaden.

  Today I was again at the Visitor Center to see the fine otter. But as many times as I have been there, as many times it has been gone. Same with the kingfisher, It also does not want to turn out to me. When I got to the Nature Center, just after noon, I met a photographer at the parking lot. We exchanged a few words, and he said that the otter had been visible in the morning, at nine o’clock when he got 4-5 photos on it. Then maybe it’s time that it turns out now that, I thought.

  When I arrived at the visitor center, it was a few brave photographers and waited. The time was almost one and one of them had been there ever since seven o’clock in the morning. Really brave, so many hours to get the photo of the otter. I only stayed for an hour, until it started to rain when it was time to go home. I took a small panorama of the Visitor Center from the parking lot, behind the trees you can see the building.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Naturum vattenriket-Visitor center water kingdom.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Staden bakom våtmarkerna – The city behind the wetlands

  Kristianstad är en stad omgiven av våtmarker. På alla håll runt om staden finns det våtmarker där djuren och fåglarna trivs utmärkt. Men för 150 år sedan var våtmarkerna många fler, med slättsjöar. Även Helge å var mycket bredare än vad den är idag, där den rinner förbi naturum och ut i Hammarsjön. På slutet av 1800 talet börjades de stora projekten att torrlägga bland annat Nosabysjön, och flera våtmarker. Allt detta gjordes för att få mer mark att bygga och odla på. Pumphus höll vattnet borta ifrån de områden de torrlade, men vattnet måste ju ta vägen någonstans.

  Det grävdes flera kanaler för att avleda vattnet från staden, och skyddsvallar byggdes. Vid Hammarsjön finns det ett pumphus med fyra pumpar som pumpar ut vattnet i Hammarsjön. Från sjön leder åter Helge å ut vattnet i Östersjön. Men Hammarsjön kan inte ta emot allt vatten. Redan nu så är vattennivån i sjön högre än vad utsläppet från pumphuset är. Det innebär att pumparna får jobba hårt för att trycka ut vattnet.

  Nu har äntligen både kommun och länsstyrelsen förstått att de måste anlägga våtmarker igen, inte bara för översvämningarnas skull. Som jag nämnt i ett tidigare inlägg så har järn, aluminium och flera andra grundämnen som legat i bottnen av våtmarkerna blivit frigjorda. De förgiftar både åkermark och vattnet runtomkring staden. Visst är det vackert med våtmarker och naturen runtomkring?

  Kristianstad is a city surrounded by wetlands. In all directions around the city there are wetlands where the animals and birds are enjoying themselves well. But 150 years ago the wetlands were many more, with plain lakes. Even Helge River was much wider than it is today, where it flows past the Visitor Center and into Hammarsjön. At the end of the 1900 century, the big projects began to dry up, including, Nosaby lake, and several wetlands. All this was done to get more land to build and grow on. Pump house kept the water away from the areas they dry up, but the water have to go somewhere.

  There were dug several channels to drain the water from the city, and shelters were built. At Hammarsjön there is a pump house with four pumps pumping out the water in Hammer lake. From the lake, Helge river again leads to the water in the Baltic Sea. But Hammer lake can not receive all the water. Even now, the water level in the lake is higher than the emissions from the pump house. This means that the pumps have to work hard to push out the water.

  Finally, both the municipality and county administrative board have understood that they need to rebuild wetlands, not just because of floods. As I mentioned in a previous post, iron, aluminum and several other elements found in the bottom of the wetlands have been released. They poison both the arable land and the water around the city. Surely it’s beautiful with wetlands and nature around?

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Staden bakom våtmarkerna – The city behind the wetlands.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Framför naturum – In front of the visitor center

  Idag kom jag iväg mycket tidigare till naturum än vad jag gjorde igår, men inte tidigt nog. När jag skulle ge mig iväg blev jag såklart återigen upptagen med annat. Så jag kom inte till naturum förrän klockan halv tolv. Där var några personer med kamerorna i högsta beredskap, men uttern ville inte visa sig. Under de två timmar jag var där, fotade jag bland annat tre panoramor, detta är den första, våtmarkerna framför naturum.

  Det är ett litet panorama, fotograferat med två exponeringar på höjden, och sex på bredden, alltså bara tolv exponeringar, inget HDR. Men jag tycker det blev väldigt bra, kvalitetsmässigt, med bra skärpa för att vara fotograferat som ett “vanligt” foto. Imorgon ska jag återigen bege mig till naturum, har redan planerat för morgondagen. Ska vara där klockan 8 och tills jag ska börja träna klockan nio. Återvänder cirka kvart i elva, och är där en timme, då jag ska äta middag. Får hoppas det går bättre imorgon.

  Today I came away much earlier to the Visitor Center than I did yesterday, but not early enough. When I was going to leave, I was of course again busy with something else. So I did not come to the Visitor Center until half past twelve. There were some people with the cameras in the highest standby, but the otter would not show up. During the two hours I was there, I photographed, among other things, three panoramas, this is the first, wetland in front of visitor center.

  It is a small panorama, photographed with two exposures in height, and six on the width, ie only twelve exposures, no HDR. But I think it was very good, quality, with great sharpness to be photographed as a “regular” photo. Tomorrow I will go to visitor center again, have already planned for tomorrow. Will be there at 8 o’clock and until I start training at nine o’clock. Returns about a quarter of the eleven, and is there for an hour, then I’ll have dinner. May hope it goes better tomorrow.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Naturums våtmarker – Visitor centers wetlands.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this