• Category Archives Fåglar
 • Grågåsen guidar Kanadagässen – The greylag goose guides Canada geese

  För par dagar sedan, när jag var vid naturum och väntade på uttern, kom flera hundra gäss som flög naturum. Jag tycker om att se när gässen sträcker, de flyger i så vackra V-formationer. Jag såg att det var kanadagäss, men när jag kom hem blev jag väldigt förvånad. Den första gåsen var en grågås,  och den låg i täten av alla de andra gässen. Jag gick igenom alla fotona för att se om där var flera grågäss, men icke. De var på väg mot Åsums ängar, en favoritplats för gäss.

  Jag blev väldigt konfunderad över detta beteende, en ensam grågås bland flera hundra kanadagäss. Jag är med en grupp på Facebook, fåglar inpå knuten, och frågade där. Jag fick snabbt svar att det faktiskt inte var ovanligt att enstaka gäss av annan art flyger med andra arter. Eftersom grågässen häckar här i vattenriket, och flera av dem har även blivit stannfåglar, så kan de områdena. Kanadagässen är här på besök på vintern, och häckar i de mellersta och norra delarna av landet. Man kan tro att grågåsen guidar kanadagässen.

  For few days ago, when I was at the Visitor Center and waited for the otter, came several hundred geese who flew over Visitor Center. I like watching the geese stretching, they fly in such beautiful V-formations. I saw that it was Canada geese, but when I got home, I was very surprised. The first goose was a greylag goose, and it was in front of all the other geese. I went through all of the photos to see if there was more greylag geese, but not. They were heading for Asum Meadows, a favorite place for geese.

  I was very confused about this behavior, a solitary greylag among several hundred Canada geese. I’m with a group on Facebook, birds up the knot, and asked there. I quickly got the answer that it was not unusual for single geese of other species to fly with other species. Since greylag geese nest here in the water kingdom, and several of them have even become sedentary, so can those the areas. The Canada geese is here on a visit for the winter, and hedges in the middle and northern parts of the country. You can think that the greylag goose guides the Canada geese.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Grågåsen visar vägen för kanadagässen-The greylag goose shows the way for the canada geese.
  Grågässen häckar här, kanada gässen övervintrar hos oss-The greylag geese nest here, canada geese wintering with us.
  Den guidande grågåsen visar vägen-The guiding greylag goose shows the way.
  Här försvinner gässen i fjärran till Åsums ängar-Here the geese disappear in the distance to Asum’s meadows.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Årets första havsörn – This year’s first sea eagle

  I morse var jag tidigt vid naturum, strax efter klockan åtta, för att fota uttern.  Det var verkligen kallt och jag hade inte tagit mycket kläder på mig, för jag skulle styrketräna efteråt. Det var bara en fotograf som var där, Hans Cronert, naturansvarig på kommunen och länsstyrelsen. Efter cirka 20 minuter såg jag plötsligt en havsörn, långt uppe i skyn. Jag lyfte upp kameran och började fotografera den. Vädret var dåligt och hela himlen var täckt med gråvita moln, så det var sämsta tänkbara förutsättning för att ta foton.

  Havsörnen flög på minst ett par hundra meters höjd och en bit ifrån naturum där vi stod. Jag tog cirka femtio foton, och inget av dem blev bra. Efter mycket jobb i Lightroom lyckades jag få fyra foton något bra, vill visa dem eftersom de är de första för i år. 🙂 Annars hade jag nog slängt dem, kvalitén är inte den bästa. Någon utter visade sig inte idag heller…

  This morning I was early at the Visitor Center, just after eight o’clock, to take pictures of the otter. It was really cold and I had not taken a lot of clothes on me, because I was going work out afterwards. There was only one photographer who was there, Hans Cronert, nature manager at the municipality and county administrative board. After about 20 minutes I suddenly saw a sea eagle, far up in the sky. I lifted the camera and started photographing it. The weather was bad and the whole sky was covered with gray-white clouds, so it was the worst possible prerequisite for taking photos.

  The sea eagle flew at least a few hundred meters high, and a distance from the visitor center where we stood. I took about fifty photos, and none of them went well. After a lot of work in Lightroom I managed to get four photos something good, want to show them because they are the first for this year. 🙂 Otherwise I would have thrown them, the quality is not the best. Some otter did not show up today either …

  Havsörn – Sea eagle.
  Havsörn – Sea eagle.
  Havsörn – Sea eagle.
  Havsörn – Sea eagle.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Livet på fågelborden – Life on the bird tables

  På naturum vattenriket finns det en björk som har fem stammar. I den hänger det fem fågelbord, som småfåglarna verkligen uppskattar. Där är mycket fåglar varje dag, och även större fåglar. Fasaner, råkor, starar och många andra, de går och pickar upp maten som småfåglarna tappat på marken. Jag har till och med sett ett par gräsänder som ätit där. 🙂 Denna vintern har jag inte besökt fågelborden så ofta som jag brukar göra, och har inte sett någon grönfink där på länge. Jag har hört att många grönfinkar har drabbats av en sjukdom, så synd.

  Att besöka fågelborden är alltid kul, speciellt när vädret är bra så att man kan fota fåglarna när de flyger, vilket kräver snabb slutartid. Igår var jag vid naturum i två timmar och väntade på uttern, som inte ville visa sig. Så det fanns tid att fota de fina fåglarna. Igår såg jag bara två arter där, de mest trogna, blåmesarna och talgoxarna. Det brukar många gånger bli några roliga bilder, som den näst sista där det ser ut som om en blåmes krockar med en gren.

  At the Visitor Center water kingdom, there is a birch tree that has five tree trunks. In it there are five bird tables, which the little birds really appreciate. There are a lot of birds each day, and even larger birds. Pheasants, rooks, starlings and many others, they go and pecking up food as small birds dropped on the ground. I have even seen a pair of mallards eaten there. 🙂 This winter I have not visited the bird tables as often as I usually do, and have not seen a greenfinch there for a long time. I have heard that many greenfinches have suffered from a disease, such a shame.

  Visiting the bird tables is always fun, especially when the weather is good so that you can shoot the birds as they fly, which requires fast shutter speed. Yesterday I was at the Visitor Center for two hours waiting for the otter, who did not want to turn out. So there was time to shoot the nice birds. Yesterday, I saw only two species there, the most faithful, blue tits and great tits. There are usually many times get some funny pictures, as the penultimate where it looks like a tit collide with a branch.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Finns det plats för mig?-Is there room for me?
  Kö till fågelbordet-Queue to the bird table.
  Det var skytteltrafik till fågelborden hela tiden-There was a shuttle service to the bird tables all the time.
  En blåmes flyger från fågelbordet-A blue tit fly from the bird table.
  Blåmes på väg till landning-Blue tit on the way to landing.
  En blåmes lämnar fågelbordet till höger i bild-A blue tit leaves the table to the right in the picture.
  Vem har plaserat grenen mitt i min flygväg?😊 Jag fick ont i huvudet!-Who has placed the branch in the middle of my route?😊 I got a headache!
  Talgoxe inför landning på fågelbordet-Great tit for landing on the bird table.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Naturums fågelbord – Visitor centers bird table

  I eftermiddags var jag vid naturums fågelbord för att se vilka fåglar som fanns där. Det var längesedan jag var där, och jag saknade de små fåglarna. Meningen var att jag skulle till naturum i förmiddags för att fotografera uttern, men var upptagen med annat, såklart. Uttern har jag inte sett i år, men alla andra fotografer häromkring har fotat den, utom jag. 😆 Ny chans imorgon, ska dit tidigt och hoppas att någon av de tre vill visa sig, gärna allihop samtidigt.

  Vid fågelborden var det bara två fåglar som åt, blåmesar och talgoxar. Under fågelborden gick en koltrast hona och pickade upp maten som småfåglarna tappat. Koltrast hannen satt långt inne i buskarna och vågade inte sig fram när jag var där. Tänkte på “mina” snokar där hannarna är rädda, men honorna väldigt kaxiga. En bit bort satt det en rödhake, han ville inte sitta vid fågelborden, verkade det som, men de är inga typiska fågelbords fåglar.

  This afternoon, I was at the Visitor Center bird table to bird table to see which birds were there. It was a long time since I was there, and I missed the little birds. The idea was that I would be the Visitor Center this morning to photograph the otter, but I was busy with other things, of course. The otter, I have not seen in years, but all the other photographers around here have photographed it, except me. 😆 New chance tomorrow, I will get there early and hope one of the three wants to show up, hope all at once.

  At the bird tables, only two birds ate, blue tits and great tits. Under the bird’s table were a blackbird female and pecked up the food as small birds lost. The blackbird male sat deep in the bushes and did not dare to be there when I was there. Thought of “my” grass snakes, where males are afraid, but the females are very cocky. A short distance away sat a robin, he did not want to sit at bird tables, it seemed. But they are not typical bird table birds.

  Blåmesen skakar nekande på huvudet för att jag fotar😁-The blue tit shaking his head negative because I shoot😁.
  En blåmes står beredd att flyga till fågelborden-A blue tit is ready to fly to the bird table.
  Nötterna är blåmesarnas favorit-The nuts are the blue tit’s favorite.
  Koltrast hannen tittar argt på mig och vill att jag går min väg😊-Blackbird male looks angry at me and wants me to go my way.😊
  Koltrast honan är modigare än hannen. Hon vågar vara vid fågelborden-Blackbird female is braver than the male. She dares to be at bird tables.
  En söt rödhake satt en bit ifrån fågelborden-A sweet robin sat a bit from the bird table.
  En talgoxe och en blåmes delar snällt på maten-A great tits and an blue tits share kindly the food.
  En talgoxe kollar läget vid fågelborden-An great tit checking the position at the bird tables.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this