• Category Archives Fåglar
 • Den rädda talgoxen – The scared great tit

  Vid fågelborden finns många olika arter med fåglar. De vanligaste är grönfinkar, pilfinkar, blåmesar och talgoxar. Under fågelborden går det större fåglar och pickar upp maten som småfåglarna har tappat. Det är allt från skator, koltrastar, kråkor, fasaner och många fler. Som jag nämnt innan så är det grönfinkarna som har den högsta hierarkin vid fågelborden. Det är inte för att de jagar väck andra fåglar, nej, det är de själva som bråkar och slåss inbördes.

  Det är verkligen aggressiva fåglar som verkar vara enormt revirförsvarande. Det finns fyra fågelbord, plus ett stort rör fyllt med nötter, ändå ska de sitta på samma fågelbord, och helst pa exakt samma plats, allihopa. Därav de intensiva bråken. Blåmesarna tar det mesta med ro, de har lärt sig att grönfinkarna inte utgör någon fara för andra fåglar. Men andra fåglar blir rädda när de bråkar.

  Talgoxarna är väldigt rädda för grönfinkarna, och sitter för det mesta på röret med nötter. Men är det inga grönfinkar i närheten sitter de gärna vid fågelborden och äter den lättåtkomliga maten. Antalet talgoxar är inte fler än kanske fem, sex stycken, medans det är många fler av de andra fåglarna.

  At the bird tables there are many different species with birds. The most common are green finches, tree sparrows, blue tits and great tits. Under the bird tables, bigger birds goes and pick up the food that the little birds have lost. It’s all from magpie, blackbirds, crows, pheasants and many more. As I mentioned before, there are green finches who have the highest hierarchy at the bird tables. It is not because they hunt away other birds, no, it is themselves who are arguing and fighting with each other.

  It´s really aggressive birds which seems very territory defending. There are four bird tables, plus a large tube filled with nuts, yet they should be on the same bird table, and preferably in exactly the same place, everyone. Hence the intense fights. Blue Tits takes it calmly, they have learned that green finches not are a danger to other birds. But other bird species get scared when they fight.

  Great tits are very afraid of green finches, and is for the most part on the tube with the nuts. But it is no Greenfinches close they sit happily at the bird feeders and eat it easily accessible food. The number of great tits are not more than maybe five or six of them, while there are many more of the other birds.

  Jobbigt att hacka nötter hela tiden, jag vill sitta vid fågelbordet-Hard to chop nuts all the time, I want to sit at the bird feeder.
  Nu är det bara en snäll blåmes där, så jag tar chansen-Now it’s just a nice blue tit there, so I take the chance.
  Jag tyckte jag såg en grönfink, lika bra att flyga iväg-I thought I saw a green finch, just as good to fly away.
  Jag får sitta här och spana så att jag ser om det kommer några grönfinkar-I can sit here and look so I can see if there are comming some Green finches.
  Nu tar jag nog en snabb runda till fågelbordet-Now I’ll take a quick round to the bird table.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Den skämtande blåmesen – The joking blue tit

  Visst har även fåglar roligt och tycker om att leka, precis som de flesta andra djur. Det är på det viset de lär sig hur de ska bete sig. Det gäller kanske främst däggdjur, där de flesta föräldrar uppfostrar sina ungar, men även där finns det undantag. Lejonhannar blir tvingade att lämna familjen när de når en viss ålder, är helt utelämnade till sitt eget öde. De har inte ens lärt sig att jaga. Men det är smarta djur, och är det sedan två bröder är chansen till överlevnad mycket större.

  De här fotona tog jag på naturums fågelbord, och texten är såklart påhittad av mig, för att muntra upp bilderna. 🙂 Detta är vuxna fåglar,  men många fågelarters föräldrar försvarar verkligen sina ungar, även mot stora rovdjur, och de lyckas faktiskt att jaga iväg både rävar och andra stora rovdjur! Fågelföräldrar är väldigt ihärdiga, och de som lever i grupp hjälper varandra när det är fara. Jag tror att de flesta som närmat sig ett bo med tärnor har blivit attackerade, de dyker mot huvudet, och är inte rädda för att sätta näbben i ditt huvud.

  Sure, birds also have fun and like to play, just like most other animals. That’s how they learn how to behave. This may be primarily mammals, where most parents breed their kids, but even there are exceptions. Lion males are forced to leave the family when they reach a certain age, completely omitted to their own destiny. They have not even learned to hunt. But it’s smart animals, and it is then two brothers, the chance of survival is much greater.

  These photos I took on visitor centers bird table, and the text is obviously inspired by me, to cheer up the pictures. 🙂 This is adult birds, but many bird’s parents really defend their kids, even against big predators, and they actually manage to chase off foxes and other big predators! Bird parents are very persistent, and those who live in a group help each other when there is danger. I think that most people who approached a nest with terns have been attacked, they turn to the head, and is not afraid to put their beak in your head.

  Hjälp mig någon, jag kan inte hålla fast mig-Help me someone, I can not hold me.
  Jag ramlar snart!-I’ll fall soon!
  Lugn kompis, jag ska hjälpa dig!-Be calm my friend, I’ll help you!
  Hahaha, så lättlurad du är!-Hahaha, so easy-fooled you are!
  Nu ska jag ge dig stryk! – Förlåt, jag bara skojade, slå mig inte!-Now I’ll kick your ass! – Sorry, I was just joking, do not hit me!
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Ekorre i Sverige – Squirrels in Sweden

  Det finns ekorrar i stort sett över hela världen, och många olika arter. I Sverige har vi rödekorre som finns från Irland och hela Europa och Asien. Undantaget är delar av Italien och Spanien. Hur många olika arter av ekorrar det finns i världen, det vet jag inte, men det är många. De tillhör inte samma släkte, men de flesta tillhör samma familjer. Lite förvillande. 🙄 Vår ekorre ska inte förväxlas med den Amerikanske rödekorren, men de är rätt lika varandra.

  Synen är den bästa bland alla gnagare, och som de flesta gnagare så växer deras framtänder hela livet. Ekorren på bilden har fått den typiska gråa och täta vinterdräkten, man kan tycka att den stora sommardräkten skulle vara varmare. Ekorrarna kan få upp till tre kullar varje år, beroende på tillgången till föda. Deras ålder i vilt tillstånd ligger på omkring tre år, men vissa ekorrar blir 6-7 år gamla, ännu äldre i fångenskap. Deras bo liknar ett fågelbo, det består utav grenar som är isolerat med bland annat mossa, lav och annat material. Den här ekorren fotade jag i tivoliparken, efter att jag varit på naturum och fotat småfåglar.

  Jag såg även en fasanhona som pickade upp mat under fågelborden som fåglarna tappat. Här i och runt Kristianstad finns många fasaner, mycket beroende på fasaner som rymt från uppfödning ända sedan den introducerades i Sverige på 1700-talet.

  There are squirrels in general all over the world, and many different species. In Sweden we have red squirrel that are from Ireland and throughout Europe and Asia. The exception is parts of Italy and Spain. How many different species of squirrels are there in the world, I do not know, but there are many. They do not belong to the same genus, but the most belong to the same families. A little confusing. 🙄 Our squirrels should not be confused with the American red squirrel, but they are quite similar to each other.

  The sight is the best among all rodents, and like most rodents, their teeth grow their whole life. The squirrel in the picture has got the typical gray and dense winter suit, one might think that the big summer suit would be warmer. The squirrels can get up to three litters each year, depending on the availability of food. Their age in wild state is about three years, but some squirrels become 6-7 years old, even older in captivity. Their living is similar to a bird boar, it consists of branches and is isolated with moss, lichen and other materials. I saw this squirrel in the tivoli park, after I was on visitor center and photographed small birds.

  I even saw a pheasant female pecking up food under the bird feeders as the birds dropped. Here in and around Kristianstad there are many pheasants, much dependent on pheasants that have escaped from breeding since it was introduced in Sweden in the 18th century.

  Ekorre-Squirrel.
  Ekorre-Squirrel.
  Fasan-Pheasant.
  Fasan-Pheasant.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Blåmesarnas tid – The blue tits time

  Flest av alla småfåglarna vid naturums fågelbord är blåmesarna och grönfinkarna. Blåmesarna är de mest aktiva fåglarna, och de kommer direkt så fort grönfinkarna lämnar fågelborden. De vågar sig till och med dit ibland för att ta ett frö för att omedelbart flyga iväg igen. Detta medans grönfinkarna fortfarande sitter vid borden. De är faktiskt mest förtjusta i nötterna som hänger i röret, men är det ledigt vid bordet sätter de sig gärna där.

  Antalet talgoxar är, märkligt nog, inte så många. Kanske fem-sex stycken, och de är mer restriktiva. Förr var jag och studerade och fotade fåglarna vid naturum varje dag, mycket intressant att se hur de beter sig. 🙂 Numera har jag inte den tiden. Även pilfinkarna är avvaktande, och kommer oftast när det är lugnt vid borden.

  Most of all the small birds at visitor centers bird table are the blue tits and the green finches. The blue tits are the most active birds, and they come immediately as soon as the green finches leave the bird tables. They even dare sometimes to take a seed to immediately fly away again. This while the green finks still sit at the tables. They are actually most fond of the nuts hanging in the tube, but if it´s available at the bird table, they are happy to seat there.

  The number of great tits are, strangely enough, not many. Maybe five-six, and they are more restrictive. In the past I was studying and shooting the birds at the visitor center every day, very interesting to see how they behave. Nowadays, I do not have that time. Even the tree sparrow are awaiting, and usually come when it’s calm at the table.

  Talgoxen stannar upp i luften, platserna är upptagna!-The great Tit stays up in the air, the seats are occupied!
  Blåmesar överallt!-Blue tits everywhere!
  Jag sätter mig på taket en stund-I sit on the roof for a while.
  Hmm, detta var inte skoj att sitta här-Hmm, this was not fun sitting here.
  Jag flyger tillbaka till buskarna och väntar-I fly back to the bushes and wait.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this