• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to the Photoblogs

  Välkomna till Fotobloggarna (Photoblogs)

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

  Share this

 • Uttern i vattenriket – The otter in the water kingdom

  På vintern så besöker uttrarna ofta naturum, där det finns mycket fisk på grunt vatten. Jag har varit där många gånger och väntat länge på att få ta ett par foton på uttern. Idag fick jag äntligen det! Och inte bara några, uttrarna var framme länge, så det blev många och fina foton. Inte nog med det, även kungsfiskaren ville gärna visa sig, ofta och länge! 🙂 Jag tog nog minst 250-300 foton på uttrarna och kungsfiskaren. Men det var en väldans tur att jag kom till naturum i rätt tid. Allt är faktiskt ►Åkes◄ förtjänst. Han ringde mig i förmiddags och frågade om vi skulle till naturum och fotografera, javisst, sa jag.

  Jag höll på att skriva ett inlägg i bloggen, så när det var klart tog jag en dusch och sedan körde jag. Åke som har cirka 40 kilometer att köra hit, kom samtidigt med mig till naturum. Och när vi kom till skaran av fotografer som väntade på uttrarna, såg vi dem omedelbart! De låg på det konstgjorda kungsfiskare boet och vilade.  Vi gick upp på andra våningen, där är sikten bättre, och vad fick vi då se, jo kungsfiskaren! Det blev många foton på både uttrarna och kungsfiskaren.

  In the winter, visit the otters often Visitor Center, where there are plenty of fish in shallow water. I’ve been there many times and waited a long time to take a few photos of the otter. Today, I finally got it! And not just a few, otters arrived for a long time, so there were many and great photos. Not even that, even the kingfisher would like to show up, often and for a long time! 🙂 I probably took at least 250-300 photos of otters and kingfisher. But it was a lot of luck that I came to visitor center at the right time. Everything is actually ►Åke’s◄ merit. He called me this morning and asked if we were going to nature and photographing, yes, I said.

  I was writing a post in the blog so when I was ready I took a shower and then I drove. Ake who is about 40 kilometers to drive here, come at same time as me to the Visitor Center. And when we came to the crowd of photographers waiting for otters, we saw them immediately! They lay on the artificial kingfishers nest and rested. We got up on the second floor, where is the view better, and what did we see then, the Kingfisher! There were many photos on both the otters and the kingfisher.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Mamma utter och hennes barn ovanpå kungsfiskare boet-Mother Otter and her baby on top of kingfisher nest.
  Uttermamman på isen-The otter mother on the ice.
  -Nu ska jag fånga en fisk, jag är lite hungrig–Now I’ll catch a fish, I’m a little hungry.
  Så dyker hon ner i isvaken-Then she dives into the ice hole.
  Utter ungen med en fisk i munnen-The otter kid with a fish in his mouth.
  Det är mycket fisk i naturum sjön-There are plenty of fish in visitor center´s lake.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • De glömda husen del II – The forgotten houses Part II

  Den övergivna gården som jag fann, knappt 20 kilometer utanför Kristianstad verkar vara flera byggen i ett. Detta är fortsättningen av föregående inlägg om den här gården. Första delen finner du här. .►De glömda husen – The forgotten houses◄ När jag tittade närmare på gården så tror jag att ladan som ligger utmed vägen är den första byggnaden. Sedan den mellersta ladan, som ser ut att bestå av två lador hopbyggda till en lada. Boningshuset som är klätt i eternit, som fick sitt genombrott i Sverige på 1930 talet, så är nog även huset byggt då.

  Men hur har de tänkt då, egentligen? Som ni ser på sista fotot så är farstun byggd nästan in i den mittersta ladan,. Då undrar man i vilken ordning allt är byggt i. Ladan längsmed vägen är den mest välbehållna, men tror den byggdes först. Sedan någon av den mittersta ladans halvor, och till sist, boningshuset. Men hur ägaren/ägarna tänkt när de byggt, det verkar ologiskt att bygga på detta viset. Men det har säkert en förklaring.

  The abandoned farm that I found, almost 20 kilometers outside of Kristianstad seems to be several buildings in one. This is the continuation of the previous post on this farm. The first part you will find here. ►De glömda husen – The forgotten houses◄.When I looked closer at the farm, I think the barn is located along the road is the first building. Then the middle barn, which appears to consist of two barns built into a barn. The dwelling house, which was clad in eternit, which got its breakthrough in Sweden in the 1930’s, probably the house built at that time.

  But how did they think, really? As you can see in the last photo, it is the entryway built almost into the middle barn. Then you wonders in which order everything is built in. The barn along the way is the best kept, but believe it was first built. Then some of the halves of the middle barn, and finally, the dwelling house. But how the owner/owners thought when they built, it seems illogical to build in this way. But it certainly has an explanation.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Baksidan av boningshuset-The back of the dwelling house.
  Halva mittersta ladan är byggd i trä…-Half the middle barn is built in wood…
  …och den andra halvan av mittersta ladan är byggd i tegel-…and the other half of the middle barn is built in bricks.
  Här ser du tydligt att ladan byggts i två delar-Here you can see clearly that the barn is built in two parts.
  Baksidan av gården-The back of the farm.
  Gården ligger precis vid vägen, som sannolikt anlagts efter att gården byggts-The farm is located just off the road, probably constructed after the farm was built.
  Här syns det tydligt att mitt ladan byggdes i efterhand-You can clearly see that the middle barn was built in retrospect.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Naturums våtmarker – Visitor centers wetlands

  Platsen där naturum har byggts var ganska kontroversiell när den byggdes, mitt ute i våtmarkerna. För att nå byggnaden så måste man gå på en bro, antingen från city, eller från naturums parkering. Att det är Sveriges vackraste och bäst belägna naturum, det är det ingen tvekan om. Och visst är det härligt att det ligger mitt i naturen, som bara är några minuters promenad från city. Jag har fotograferat en hel del panoramor den senaste tiden. Främst för att det är roligt, och dels för att man får med allt på “ett” foto.

  Det var nog inte sant, ett panorama består av flera foton, exponeringar, sammanfogade till ett. Visst är det mycket mer jobb att fotografera ett panorama i stället för att ta några enskilda foton och visa. När man fotograferar ett panorama ska man ha överlapp från föregående foto, 20-30%, jag har cirka 50%. Just detta panoramat där man ser nästan oändligt av våtmarker och natur, består av 19 HDR foton i bredd, med 3 exponeringar i varje. Det ger 57 exponeringar sammanlagt.

  The place where the visitor center has been built was quite controversial when it was built, in the middle of the wetlands. To reach the building, you have to walk on a bridge, either from the city or from the Visitor Center parking. That it is Sweden’s most beautiful and best-located visitor center, there is no doubt. And, of course, it’s lovely that it’s in the middle of nature, just a few minutes walk from the city. I have photographed a lot of panoramas lately. Mainly because it’s fun, and partly because you get everything on “one” photo.

  It was probably not true, a panorama consisting of multiple photos, exposures, combined into one. Certainly it is much more work to photograph a panorama rather than taking a few individual photos and view. When photographing a panorama, you must overlap from the previous photo, 20-30%, I have about 50%. At this panorama where you see almost endless wetlands and nature, consists of 19 HDR photos in width, with 3 exposures in each. It gives 57 exposures in total.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Naturums våtmarker. Bron till höger leder till staden – Visitor centers wetlands. The bridge to the right leads to the city.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Grågåsen guidar Kanadagässen – The greylag goose guides Canada geese

  För par dagar sedan, när jag var vid naturum och väntade på uttern, kom flera hundra gäss som flög naturum. Jag tycker om att se när gässen sträcker, de flyger i så vackra V-formationer. Jag såg att det var kanadagäss, men när jag kom hem blev jag väldigt förvånad. Den första gåsen var en grågås,  och den låg i täten av alla de andra gässen. Jag gick igenom alla fotona för att se om där var flera grågäss, men icke. De var på väg mot Åsums ängar, en favoritplats för gäss.

  Jag blev väldigt konfunderad över detta beteende, en ensam grågås bland flera hundra kanadagäss. Jag är med en grupp på Facebook, fåglar inpå knuten, och frågade där. Jag fick snabbt svar att det faktiskt inte var ovanligt att enstaka gäss av annan art flyger med andra arter. Eftersom grågässen häckar här i vattenriket, och flera av dem har även blivit stannfåglar, så kan de områdena. Kanadagässen är här på besök på vintern, och häckar i de mellersta och norra delarna av landet. Man kan tro att grågåsen guidar kanadagässen.

  For few days ago, when I was at the Visitor Center and waited for the otter, came several hundred geese who flew over Visitor Center. I like watching the geese stretching, they fly in such beautiful V-formations. I saw that it was Canada geese, but when I got home, I was very surprised. The first goose was a greylag goose, and it was in front of all the other geese. I went through all of the photos to see if there was more greylag geese, but not. They were heading for Asum Meadows, a favorite place for geese.

  I was very confused about this behavior, a solitary greylag among several hundred Canada geese. I’m with a group on Facebook, birds up the knot, and asked there. I quickly got the answer that it was not unusual for single geese of other species to fly with other species. Since greylag geese nest here in the water kingdom, and several of them have even become sedentary, so can those the areas. The Canada geese is here on a visit for the winter, and hedges in the middle and northern parts of the country. You can think that the greylag goose guides the Canada geese.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Grågåsen visar vägen för kanadagässen-The greylag goose shows the way for the canada geese.
  Grågässen häckar här, kanada gässen övervintrar hos oss-The greylag geese nest here, canada geese wintering with us.
  Den guidande grågåsen visar vägen-The guiding greylag goose shows the way.
  Här försvinner gässen i fjärran till Åsums ängar-Here the geese disappear in the distance to Asum’s meadows.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this