• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to the Photoblogs

  Välkomna till Fotobloggarna (Photoblogs)

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

  Share this

 • Torget i den lilla staden – The square in the small town

  Igår var jag med en vän i Hässleholm, en stad cirka 40 kilometer från Kristianstad. För mig är det en helt ointressant stad, där ingenting händer, men min vän behövde skjuts dit för ett möte. Hon har en underbar liten pojke på 1.5 år, som jag passade under tiden. Vi körde först till Tyringe, som ligger cirka 10 kilometer utanför, och tillhör Hässleholms kommun. Jag har bott där i några år i mitten av 1980-talet, och var även deltidsbrandman där.

  Min avsikt var att fotografera brandstationen, men jag blev väldigt förvånad, den var nedlagd! Möjligen kan den ha flyttats, men i dessa besparingstider är pengar värda mer än människoliv, verkar det som. Vi tog och körde tillbaka till Hässleholm för att fotografera torget. Samma torg som för bara några år sedan var en stor tom yta, var nu fylld av parkbänkar och utsmyckningar. De har till och med byggt ett parkeringshus under torget! För mig har Hässleholm alltid varit en av Sveriges tråkigaste städer, men en av de mest besökta, för Hässleholm var i många år en viktig järnvägsknut, där man fick byta tåg beroende på vart man skulle.

  Yesterday I was with a friend in Hässleholm, a city about 40 kilometers from Kristianstad. For me it is a completely uninteresting town where nothing happens, but my friend needed a ride there for a meeting. She has a wonderful little boy of 1.5 years, which I took care of in the meantime. We drove first to Tyringe, which is about 10 kilometers outside, and belongs to the municipality of Hessleholm. I have lived there for a few years in the mid-1980s, and there was also a part-time fireman there.

  My intention was to photograph the fire station, but I was very surprised, it was shut down! Possibly it may have been moved, but in these savings times money is worth more than human life, it seems like. We took and drove back to Hässleholm to photograph the square. The same square that just a few years ago was a large empty surface, now filled with park benches and ornaments. They even built a parking garage under the square! For me, Hessleholm has always been one of Sweden’s boring cities, but one of the most visited, because Hessleholm was for many years an important railroad knot, where you had to change trains depending on where you were going.

  Kommunhuset-The municipal house.
  En av de fina parkbänkarna-One of the nice park benches.
  Ingången till parkeringshuset-Entrance to the parking garage.
  Nedfarten till parkeringshuset-Downhill to the parking garage.
  Stadens galleria-The city mall.
  Stadshuset som ligger tillsammans med kommunhuset-City Hall, located together with the municipal house.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Årets första snokar – The first grass snakes of the year

  Första gången jag fotograferade ormar i år var den 25 mars. Jag hade gått längsmed snokleden i flera dagar i sträck i nästan två veckor innan jag fick syn på någon. Men de hade säkert kommit upp mycket tidigare, men antingen varit under jord, eller gömt sig, när jag var där. Märkligt var också att ormarna jag såg, var alla honor. hannarna är de som brukar komma upp tidigare för att få igång sin spermieproduktion så de är redo att para sig.

  Ormarna har inte mycket energi när de kommer upp från sin vinterdvala. De tar vara på minsta tillfälle att få energi och värme från solen. När det blir mörkt kryper de under jorden, och ligger tillsammans för att behålla värmen bättre. Även uppe på ytan brukar de ligga tillsammans. Men just dessa ormar låg en bit ifrån varandra. Man kan se på deras färg att de inte har ömsat skinn än, de är inte så svarta som snokledens snokar är. Man ser även att skinnet sitter tajt.

  The first time I photographed snakes this year was March 25th. I had been walking along the snake trail for several days for almost two weeks before I saw someone. But they had certainly come up a lot earlier, but either been underground, or hiding when I was there. Strange was also that the snakes I saw, were all females. The males are the ones who usually come up to start their sperm production so they are ready to mate.

  The snakes do not have much energy when they get up from their winter hibernation. They take the least opportunity to get energy and heat from the sun. When it gets dark they crawl underground, lying together to keep the heat better. Even on the surface they usually lie together. But just these snakes lay a bit apart. One can see their color that they have shed their skins yet, they are not as black as the snake trail grass snakes are. It is also seen that the skin is tight.

  Första snoken jag fotograferade i år-The first grass snake I photographed this year.
  Det var en hona. Hannarna brukar komma upp tidigare än honorna-It was a female. The males usually come up earlier than the females.
  Såhär tidigt på våren är de ganska energilösa-So early in the spring they are quite energy-free.
  Närbild på den vackra snoken-Close up of the beautiful grass snake.
  Det var en rätt så stor orm-It was a pretty big snake.
  Här ligger det minst fem snokar och värmer upp sig i solen, alla honor-Here are at least five grass snakes and heats up in the sun, all females.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Naturum, Lillö och Lingenäset – Visitor Center, Lillö and Ling Isthmus

  I morse tog jag en liten fotorunda till tre av mina favoritställen, naturum, Lillö och Lingenäset. Jag besökte dem i den ordningen också. På naturum ville jag fota småfåglar som samlas i mängder vid fågelborden. Men där var knappt någon, och de som var där försvann när jag kom. 🙂 På marken fanns det några fasaner, och jag vet att om man närmar sig dem sakta så vet det inte vad de ska ta sig till. När jag var nästan framme vid den ena hannen försvann fasanerna ner i branten, till naturumsjön, men längre kom de inte.

  Jag tog ett foto på den ena hannen och nöjde mig med det. De kunde fortsätta med att äta frö som ramlat ner från fågelborden. Nästa stopp blev Lillö, mest för att kolla vattennivån, vilket man ser tydligaste där. Men såklart ville jag fota fåglar också.Vattennivån hade sjunkit med cirka en halvmeter sedan jag var där och tog nattfoton förra veckan. På Lillö var det lika ont om fåglar som på naturum. Jag såg en havsörn lyfta bakom träden, men den flög tyvärr bakom dem. Fyra gäss flög över vårt huvud, tja, jag får väl ha några foton med mig hem, tänkte jag. 🙂

  Sedan åkte jag till lingenäset, en plats där jag inte varit på flera veckor. En talgoxe var det enda jag såg, men den ville inte vara med på foto. Jag tog iallafall foton på mina favoritträd som växer vid sjön.

  This morning, I took a small photo of round three of my favorite places, visitor center, Lillo and Ling Isthmus. I visited them in that order as well. At the Visitor Center, I wanted to shoot small birds who is collected in amounts of at bird tables. But there was hardly anyone, and those who were there disappeared when I arrived. 🙂 On the ground there were some pheasants, and I know that if you approach them slowly, they do not know what to do. When I had almost reached the one male disappeared pheasants down the slope, the Visitor Center Lake, but longer they did not come.

  I took a photo on one male and pleased with it. They could continue to eat seeds fallen from bird tables. The next stop was Lillö, mostly for checking the water level, which is the clearest there. But of course I wanted to shoot birds too. The water level had fallen by about half a meter since I was there and took night photography last week. At Lillö it was as bad about birds as it was in visitor center. I saw a sea eagle lift behind the trees, but unfortunately it flew behind them. Four geese flew over our heads, well, I may have some photos with me home, I thought. 🙂

  Then I went to Ling isthmus, a place where I have not been for several weeks. A great tit was all I saw, but it did not want to be in a photo. In any case, I took photos of my favorite trees growing at the lake.

  En fasan vid naturum-A pheasant at Visitor center.
  Den klassiska järnvägsbron vid Lillö-The classic railway bridge at Lillo.
  Fyra gäss flög över Lillö-Four geese flew over Lillo.
  Kristianstads vattentorn-Kristianstad water tower.
  Värmekraftverket-The thermal power plant.
  Mina favoritträd på lingenäset-My favorite tree on the ling Isthmus.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Helge å i city II – Helge River in the city II

  Igår postade jag foton på Helge å uppströms där den gamla järnvägsbron är. Där finns även de fina Finlandshusen som speglar sig vackert i vattnet. Sedan gick jag tvärsöver gatan, på den trafikerade bron som går över Helge å. Där finns bland annat lastageplatsen, den gamla yllefabriken och båtklubben. Lastageplatsen var säkerligen ett transportområde som ligger precis intill Helge å, där de lastade pråmar. Idag har bostadsområdet namnet, lastageplatsen. Yllefabriken bildades 1898,och var igång från år 1900 till 1987.

  Lokalerna var i flera år utställnings och mässhallar, men är idag ett företagshotell. Christianstads Motorbåts Klubb grundades 1956, och är än idag en mycket aktiv klubb. På fotot på klubben kan man se en liten fyr Den köptes in för några år sedan och är inte i bruk. Några hundra meter efter båtklubben rinner Helge å ut i Hammarsjön. Sista foto är på Kristianstads äldsta hus, Skottenborg.

  Det byggdes omkring 1614, i samband med att staden Kristianstad anlades. Namnet på huset har det fått av borgmästaren Thomas Andersen Skotte. Staten köpte upp det då privatägda huset på 1780-talet för att riva det, men det klarade sig. 1905 köpte Kristianstads kommun huset, och är idag kulturmärkt, och bostad för chefen för museet.

  Yesterday I posted photos of Helge River upstream from where the old railway bridge is. There are also the nice Finnish houses that look beautiful in the water. Then I walked across the street, on the trafficy bridge that crosses Helge river. There are, among other things, Lastageplatsen (the loading area), the old woolen factory and the boat club. The loading area was surely a transport area that lies right next to Helge river, where they loaded barges. Today, the residential area has the name, the warehouse. Wool Factory was founded in 1898, and was started from the year 1900 to 1987.

  The premises were for years the Exhibition and Fair Center, but today is a business hotel. Christianstad Motor Boat Club was founded in 1956, and is today a very active club. In the photo at the club, one can see a small lighthouse It was purchased a few years ago and is not in use. A few hundred meters after the boat club runs Helge River into Hammer lake. The last photo is at Kristianstad’s oldest house, Skottenborg.

  It was built around 1614, when the city of Kristianstad was founded. The name of the house has been given by mayor Thomas Andersen Skotte. The state bought it then privately owned house in the middle of 1780 to tear it off, but it managed. In 1905, the municipality of Kristianstad bought the house, and is today culture-marked, and residence for the head of the museum.

  Helge å och lastageplatsen-Helge River and lastageplatsen.
  Christianstads Motorbåts Klubb-Christianstad Motor Boat Club.
  De gyllene träden-The golden trees
  Kristianstads äldsta hus, Skottenborg-Kristianstad’s oldest house, Skottenborg.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this