• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to the Photoblogs

  Välkomna till Fotobloggarna (Photoblogs)

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

  Share this

 • Naturum, Lillö och Lingenäset – Visitor Center, Lillö and Ling Isthmus

  I morse tog jag en liten fotorunda till tre av mina favoritställen, naturum, Lillö och Lingenäset. Jag besökte dem i den ordningen också. På naturum ville jag fota småfåglar som samlas i mängder vid fågelborden. Men där var knappt någon, och de som var där försvann när jag kom. 🙂 På marken fanns det några fasaner, och jag vet att om man närmar sig dem sakta så vet det inte vad de ska ta sig till. När jag var nästan framme vid den ena hannen försvann fasanerna ner i branten, till naturumsjön, men längre kom de inte.

  Jag tog ett foto på den ena hannen och nöjde mig med det. De kunde fortsätta med att äta frö som ramlat ner från fågelborden. Nästa stopp blev Lillö, mest för att kolla vattennivån, vilket man ser tydligaste där. Men såklart ville jag fota fåglar också.Vattennivån hade sjunkit med cirka en halvmeter sedan jag var där och tog nattfoton förra veckan. På Lillö var det lika ont om fåglar som på naturum. Jag såg en havsörn lyfta bakom träden, men den flög tyvärr bakom dem. Fyra gäss flög över vårt huvud, tja, jag får väl ha några foton med mig hem, tänkte jag. 🙂

  Sedan åkte jag till lingenäset, en plats där jag inte varit på flera veckor. En talgoxe var det enda jag såg, men den ville inte vara med på foto. Jag tog iallafall foton på mina favoritträd som växer vid sjön.

  This morning, I took a small photo of round three of my favorite places, visitor center, Lillo and Ling Isthmus. I visited them in that order as well. At the Visitor Center, I wanted to shoot small birds who is collected in amounts of at bird tables. But there was hardly anyone, and those who were there disappeared when I arrived. 🙂 On the ground there were some pheasants, and I know that if you approach them slowly, they do not know what to do. When I had almost reached the one male disappeared pheasants down the slope, the Visitor Center Lake, but longer they did not come.

  I took a photo on one male and pleased with it. They could continue to eat seeds fallen from bird tables. The next stop was Lillö, mostly for checking the water level, which is the clearest there. But of course I wanted to shoot birds too. The water level had fallen by about half a meter since I was there and took night photography last week. At Lillö it was as bad about birds as it was in visitor center. I saw a sea eagle lift behind the trees, but unfortunately it flew behind them. Four geese flew over our heads, well, I may have some photos with me home, I thought. 🙂

  Then I went to Ling isthmus, a place where I have not been for several weeks. A great tit was all I saw, but it did not want to be in a photo. In any case, I took photos of my favorite trees growing at the lake.

  En fasan vid naturum-A pheasant at Visitor center.
  Den klassiska järnvägsbron vid Lillö-The classic railway bridge at Lillo.
  Fyra gäss flög över Lillö-Four geese flew over Lillo.
  Kristianstads vattentorn-Kristianstad water tower.
  Värmekraftverket-The thermal power plant.
  Mina favoritträd på lingenäset-My favorite tree on the ling Isthmus.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Helge å i city II – Helge River in the city II

  Igår postade jag foton på Helge å uppströms där den gamla järnvägsbron är. Där finns även de fina Finlandshusen som speglar sig vackert i vattnet. Sedan gick jag tvärsöver gatan, på den trafikerade bron som går över Helge å. Där finns bland annat lastageplatsen, den gamla yllefabriken och båtklubben. Lastageplatsen var säkerligen ett transportområde som ligger precis intill Helge å, där de lastade pråmar. Idag har bostadsområdet namnet, lastageplatsen. Yllefabriken bildades 1898,och var igång från år 1900 till 1987.

  Lokalerna var i flera år utställnings och mässhallar, men är idag ett företagshotell. Christianstads Motorbåts Klubb grundades 1956, och är än idag en mycket aktiv klubb. På fotot på klubben kan man se en liten fyr Den köptes in för några år sedan och är inte i bruk. Några hundra meter efter båtklubben rinner Helge å ut i Hammarsjön. Sista foto är på Kristianstads äldsta hus, Skottenborg.

  Det byggdes omkring 1614, i samband med att staden Kristianstad anlades. Namnet på huset har det fått av borgmästaren Thomas Andersen Skotte. Staten köpte upp det då privatägda huset på 1780-talet för att riva det, men det klarade sig. 1905 köpte Kristianstads kommun huset, och är idag kulturmärkt, och bostad för chefen för museet.

  Yesterday I posted photos of Helge River upstream from where the old railway bridge is. There are also the nice Finnish houses that look beautiful in the water. Then I walked across the street, on the trafficy bridge that crosses Helge river. There are, among other things, Lastageplatsen (the loading area), the old woolen factory and the boat club. The loading area was surely a transport area that lies right next to Helge river, where they loaded barges. Today, the residential area has the name, the warehouse. Wool Factory was founded in 1898, and was started from the year 1900 to 1987.

  The premises were for years the Exhibition and Fair Center, but today is a business hotel. Christianstad Motor Boat Club was founded in 1956, and is today a very active club. In the photo at the club, one can see a small lighthouse It was purchased a few years ago and is not in use. A few hundred meters after the boat club runs Helge River into Hammer lake. The last photo is at Kristianstad’s oldest house, Skottenborg.

  It was built around 1614, when the city of Kristianstad was founded. The name of the house has been given by mayor Thomas Andersen Skotte. The state bought it then privately owned house in the middle of 1780 to tear it off, but it managed. In 1905, the municipality of Kristianstad bought the house, and is today culture-marked, and residence for the head of the museum.

  Helge å och lastageplatsen-Helge River and lastageplatsen.
  Christianstads Motorbåts Klubb-Christianstad Motor Boat Club.
  De gyllene träden-The golden trees
  Kristianstads äldsta hus, Skottenborg-Kristianstad’s oldest house, Skottenborg.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Helge å i city – Helge River in the city

  Ikväll var det första gången jag har fotat sedan förra måndagen, jag körde ner till Långebro, där Helge å flyter. På ena sidan är det bara byggnader precis innan den gamla tågbron, sedan efter dem ligger tivoliparken. Bron är ursprungligen från 1800-talet, men är idag en gång och cykelväg. Det är ett favoritmotiv, inte bara mitt, utan många fotografers. 🙂 Den är lika vacker på dagen som på kvällen, när lampor och husen lyser upp både bron och ån.

  Det blir underbart vackra speglingar, något som jag aldrig blir trött på att fotografera. Husen som så vackert speglar sig i vattnet är boende för äldre personer, och de kan inte klaga på utsikten. Där jag tog fotona ifrån är också en bro, men där är det full trafik, och jag stod på gång och cykelvägen. Jag tog också foton på andra sidan av bron, där bland annat båtklubben ligger. De fotona kommer i nästa inlägg.

  Tonight was the first time I have photographed since last Monday, I drove down to Långebro (Long bridge), where the Helge river flows. On one side there are only buildings just before the old train bridge, after it lay the tivoli park. The bridge is originally from the 19th century, but is today walk and cycle path. It’s a favorite motive, not just mine, but many photographers. 🙂 It’s as beautiful in the day as in the evening, when lights and houses light up both the bridge and the river.

  It is wonderfully beautiful reflections, which I never get tired of shooting. The houses, so beautifully reflected in the water is accommodation for older people, and they can certainly not complain about the view. Where I took the photos is also a bridge, but there is full traffic, and I stood on the walk and cycle path. I also took photos on the other side of the bridge, including the boat club. The photos come in the next post.

  Huset speglar sig vackert i ån-The house reflects beautifully in the river.
  Gamla järnvägsbron-Old Railway Bridge.
  Träden speglar sig i vattnet-The tree is reflected in the water.
  Gamla järnvägsbron och husen-Old Railway Bridge and the houses.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Sommarbilder på hösten – Summer pictures in autumn

  Som de flesta vet, iallafall här i Sverige, är att den här sommaren har varit väldigt usel. Det var några dagar då solen visade sig, och man fick passa på att gå ut i naturen med kameran. Det var många fågelarter jag inte såg en skymt av i år, visst de var säkert här någonstans. Men de har nog också ändrat sina rutiner på grund av det dåliga vädret. Till exempel har jag bara sett hackspett vid ett tillfälle, och naturligtvis så var den skymd av grenar, så det blev inga foton.

  Jag gick igenom en del av mina foton jag tagit i somras, och resultatet är väldigt dåligt. I fjol var det många fåglar, och var man än gick, så såg man alltid någon fågelart. Enda undantaget var Håslövs ängar, där bland annat vadarfåglarna häckar, och ute på Hercules naturreservat. Nu när vintern är här, så hoppas jag att kunna fota havsörnar som det brukar vara gott om här. Och även naturums fågelbord. Det är väldigt intressant att följa fåglarna där, och deras beteende. Här är några sommarbilder jag hittade i sommarens fotoarkiv som inte visats innan.

  As most people know, at least here in Sweden, is that this summer has been very lousy. There were some days when the sun appeared, and they were given the opportunity to go out in nature with the camera. There were many bird species I did not see a glimpse of this year, sure they were here somewhere. But they have probably also changed their routines due to the bad weather. For example, I have just seen the woodpecker at one point, and of course so it was obscured by branches, so there were no photos.

  I went through some of my photos I’ve taken this summer, and the results are very bad. Last year there were many birds, and wherever you went, you always saw a bird species. The only exception was Håslövs meadows, where among other wading birds nest, and on the Hercules nature reserve. Now that winter is here, so I hope to be able to shoot sea eagles that there tends to be plenty of here. And also the Visitor Center bird feeder. It is very interesting to follow the birds there, and their behavior. Here are some summer photos I found in the summer photo archive that has not been shown before.

  Blodröd ängstrollslända-Ruddy darter
  Fiskgjuse-Osprey
  Forsakar vattenfall-Forsakar waterfall
  Större sjötrollslända-Black-tailed skimmer
  Svarttärna-Black tern
  Trana-Crane
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this